Husutsättning

En husutsättning görs vid nybyggnad så att byggnaden blir rätt placerad i plan och höjd, enligt beviljat bygglov.

Beställning och anmälan av husutsättningar görs alltid per telefon minst en vecka innan igångsättande. Kontrollera innan beställning att 

  • Bygglov är beviljat
  • Tekniskt samråd är genomfört
  • Ett startbesked är utfärdat.

Om utsättningen utförs av annan person än GIS- och Mätningsavdelningens personal ska denne ha grundläggande mätningsteknisk färdighet. Bedömningen av mätningsteknisk färdig­het görs av GIS- och Mätningsavdelningen, eventuellt i samråd med Lantmäteriet. En anmälan kompletterad med meritförteckning ska i god tid före utsättningen alltid inlämnas till GIS- och Mät­ningsavdelningen för bedömning.

Om utsättningen ska utföras av personal från GIS- och Mätningsavdelningen ska tomten vara fri från upplag eller dylikt och trävirke för profiler ska finnas på platsen. Lämplig dimension på trävirke är minst 2” x 3” (45 x 70 mm) för pålar och 1” x 3” (22 x 70 mm) för brädor.

Utsättningen går till så att byggherren eller representant för denne slår ner profilpålar i mar­ken, efter anvisning av personal från GIS- och Mätningsavdelningen. Byggnadens exakta läge anges därefter genom att profiltrådar spänns upp. Underlätta gärna för personalen genom att slå ned profilpålarna i förväg.

Det är viktigt att profilerna inte rubbas ur sitt läge. Om vi måste göra om eller komplettera utsätt­ningen debiterar vi extra. Efter utsättningen får byggherren en utsättningsskiss med uppgift om profiltrådarnas läge och utsatt profilhöjd.

Om utsättningen görs av annan än personal från GIS och Mätningsavdelningen och denne behöver underlagsdata som t.ex. koordinater för stompunkter eller gränspunkter tar GIS- och Mätningsavdelningen ut avgifter för detta. Snarast efter utsättningen ska alltid ansvarig mätningsingenjör eller byggherren skicka in koordinater på samtliga hushörn till GIS- och Mätningsavdelningen roger.svensson@ystad.se. Koordinaterna ska vara i koordinatsystemet SWEREF 99 13 30 i form av en koordinatfil eller som dwg-/dxf-fil.

För beställning och anmälan av husutsättning, kontakta:

Kart- och mätningsingenjör Ingemar Karlsson

Vid frågor om hur utsättningen går till, kontakta:

Kart- och mätsningsingengör Sanne Christiansen, Deevi Levall, Göran Sjöberg eller mätningstekniker Göran Hedin.

Kontakt

Besöksadress:

Tobaksgatan 11

271 80 Ystad

Sanne Christiansen
Kart- och mätningsingenjör
Tel: 070-947 71 41
E-post: sanne.christiansen@ystad.se

 

Deevi Levall
Kart- och mätningsingenjör
Tel: 070-846 00 52
E-post: deevi.levall@ystad.se