Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser reglerar normalt endast enstaka frågor, som t ex markanvändning och bebyggelsens utformning.

Utanför detaljplanelagt område kan kommunen besluta om områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser kan vara ett alternativ till detaljplaner för att exempelvis bevara värdefulla bebyggelsemiljöer eller för att ge handlingsberedskap inför önskvärda framtida förändringar.

Syftet med områdesbestämmelserna är att analysera landskapets värden för att kunna bevara det unika landskapet. Områdesbestämmelser är bindande för bygglovs- prövningen men ger ingen byggrätt som en detaljplan gör. I Ystads kommun finns områdesbestämmelser Hagestads mosse och Sandskogen. Dessa hittas i karttjänsten i länken till höger.

Områdesbestämmelser för ett område söder om Österlenvägen med bland annat Hammar, Ingelstorp och Peppinge har varit på samråd. Handlingar finns i länken nedan.

Kontakt

Samhällsbyggnad
sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad

Gällande områdesbestämmelser