Översiktsplanering

En översiktsplan beskriver utveckling av den fysiska miljön på lång sikt. Den ger vägledning om hur mark- och vattenområden ska användas, samt hur den den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara en långsiktig ledstjärna som ger stöd och är underlag för kommande planering (till exempel i bygglov och detaljplaner). Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar. 

I Ystad finns en översiktsplan från 2005 för hela kommunen. Därefter har tillägg för olika områden, som bostadsbebyggelse och  och fördjupningar för olika orter tagits fram. Under 2017 har arbete påbörjats med en ny översiktsplan för kommunen. Du hittar information om detta arbete, samt gällande översiktsplan med tillägg och fördjupningar i länkarna nedan.

Kontakt

Leila Ekman
Stadsarkitekt/Projektansvarig
Tel: 0411-57 72 40
E-post: leila.ekman@ystad.se

Sofie Wedin
Planarkitekt/Projektledare
Tel: 0411-57 78 44
E-post: sofie.wedin@ystad.se

Hanna Tell
Planarkitekt/Projektledare (föräldraledig)