Avlopp

För miljöns och hälsans skull är det viktigt att vårt avloppsvatten tas om hand på ett bra sätt. I våra avloppsanläggningar renas avloppsvatten från organiskt material och näringsämnen för att skydda vattendrag och hav från övergödning.

Från tätorter avleds avloppsvattnet till en kommunal avloppsanläggning som består av ledningsnät, pumpstationer och avloppsreningsverk. I Ystads kommun finns 35 mil ledningar, 56 pumpstationer och fyra reningsverk.

Har du eget avlopp är det Ystad Österlens miljöförbund som ansvarar för tillsynen och avfallsenheten som ansvarar för tömning av slam. Tänk på att slam som töms från ett enskilt avlopp transporteras till det kommunala reningsverket och renas tillsammans med avloppsvatten från kommunens ledningsnät. Samma riktlinjer gäller därför som för ett kommunalt avlopp – spola inte ner ämnen eller material som inte hör hemma i avloppet. 

Reningsverk är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten som är biologiskt nedbrytbart. Ämnen som är giftiga eller svåra att bryta ner får inte släppas ut i avloppet. De kan försämra reningen av avloppsvattnet, men också skada miljön eftersom de följer med det renade avloppsvattnet ut i naturen.

Det är inte tillåtet att installera köksavfallskvarnar i Ystads kommun, utan matavfallet ska istället samlas in. Det är avfallsenheten som ansvarar för insamling av matavfallet.

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten

  • Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten
  • Lämna tillbaka mediciner som inte använts till apoteket
  • Använd bara miljömärkta tvätt-, disk- och rengöringsmedel
  • Häll inte ut fett och olja i avloppet. Samla upp, torka av och släng i hushållsavfallet istället
  • Lämna färg, lacknafta och liknande till återvinningscentral
  • Tvätta inte bilen på gatan, åk till en tvättanläggning med oljeavskiljare

 

Kontakt

Vatten och Avlopp
Kristina Göransson
Driftchef
0411-57 78 48

Adress:
Västerleden 129
271 44 Ystad