Anslutning till fastighet - Ledningsnät

Verksamhetsområden för kommunalt vatten- spillvatten och dagvatten.

För att få tillgång till kommunalt dricksvatten och avloppstjänster måste din fastighet vara belägen inom de områden som kommunen beslutat att serva med en eller flera vattentjänster, via kommunalt anlagda ledningsnät.

Det finns tre möjliga ledningsnät och du kan kontakta va-enheten för information om din fastighet är belägen innanför verksamhetsområdena.

  • Verksamhetsområde för dricksvatten 
  • Verksamhetsområde för spillvatten
  • Verksamhetsområde för dagvatten

Ingår du i vårt verksamhetsområde och vill koppla in din fastighet kan du ringa va-enheten för information om anslutning och kostnad.

Andra möjligheter att få vatten utanför verksamhetsområdet.

Ingår inte din fastighet i det kommunala verksamhetsområdet för vatten, kanske det finns en vattenförening i din närhet som du kan gå med i. Antingen har föreningen egen vattenbrunn eller så kan föreningen ha fått tillstånd att dra egen ledning till en förbindelsepunkt inom verksamhetsområdet, för att kunna få tillgång till kommunalt vatten.

Innan du kan ansluta dig till en förening med kommunalt vatten måste föreningen kontakta va-enheten som gör en bedömning om kapacitet finns från förbindelsepunkt, innan anslutning sker.

Avtal utanför verksamhetsområde samt blanketten ansökan om serviser och vattenmätare ska lämnas till va-enheten innan anslutning får ske. Kontakta va-enheten för information om avtalet.

Vatten i kupade händer

                                         
         

Kontakt

Christina Molin
Va-chef
Tel: 0411- 57 71 34
 
Tony Gunnemar

Utredningsingenjör
Tel: 0411-57 70 12
E-post: tony.gunnemar@ystad.se

Ledningslängder i Ystads kommun

* Kombinerad spill- och dagvattenledning 4,8 mil
* Spillvattenledning 22 mil
* Spillvattentryckledning 2,8 mil
* Dagvattenledning 15 mil
* Vattenledning 54 mil

Spillvatten är allt smutsigt vatten som rinner ut i rören från huset.

Dagvatten är regnvatten och dräneringsvatten.