Kontroll av luft och vatten

I Ystads kommun genomförs miljömätningar i form av luftkvalitetsmätningar och vattenrecipientprovtagningar.

Luftkvalitetsmätningar

Ystads kommun har under 2016 gått med i samordnad luftkvalitetskontroll via Skånes luftvårdsförbund. Kontrollen kommer framöver att ske enligt programmets kontrollstrategi  med start 2017.

Under 2016 har mätningarna fortsatt skett inom Ystad Hamn Logistik AB regi. Tidigare har kommunens luftmätningar genomförts av avdelningen för hållbar utveckling i samarbete med hamnen.

Det sex provtagningspunkterna har varit belägna vid Ystad centrum, Lantmännen, Bornholmsterminalen, Färjeterminalen, Skogshyddan och Östra Förstaden. I samtliga av punkterna har kvävedioxid (NO2) kontrollerats. Vid Bornholmsterminalen och Östra Förstaden även svaveldioxid (SO2) och lättflyktiga organiska ämnen (VOC), samt vid Östra Förstaden även partiklar mindre än 10 µm (PM10) och mindre än 2,5 µm (PM2,5). Prover analyseras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB i Göteborg.

Under 2012 togs även åtta tillfälliga provtagningar (mars-maj) som mätte NO2, bland annat längs Dragongatan. Även ozon mäts vid en provpunkt vid Åbergs Trädgård som kontrolleras en gång per månad.  

Ystads kommun är medlem i Skånes luftvårdsförbund för ett samordnat arbete för en bättre luft. Läs mer genom att klicka här för att komma till Skånes Luftvårdsförbunds hemsida.

Vattenrecipientprovtagning

Miljöavdelningen i Ystad har sedan 1990 kontrollerat kommunens vattendragskvalitet. Prov tas varje månad på elva punkter i vattendragen Charlottenlundsbäcken, Svartån, Kabusaån och Tygeån. De parametrar som kontrolleras är bland annat syrgashalt, pH, totalfosfor, ammoniumkväve, nitratkväve, totalkväve och ledningsförmåga. Nybroån kontrolleras av Nybroåkommittén, där flera kommuner och företag ingår.