EQA_0581.jpg

Ystads tillväxt är stabil visar undersökning av elva sydsvenska städer

Fastighetsägarna Syd har låtit Öresundsinstitutet studera elva sydsvenska kommuner utifrån ett utvecklings- och tillväxtperspektiv. Ystad placerar sig i samma grupp som Lund, Ängelholm och Växjö.

Utifrån en rad faktorer som beskriver be­folkningen och arbetsmarknaden delas elva utvalda kommuner in i tre olika ”gasellklasser”. Indelningen i de tre klasserna görs utifrån om kommunen har högre eller lägre tillväxt än de svenska kommunerna. 

Fem av de sju uppmätta parametrarna mäter tillväxt, exempelvis hur tillväxten ser ut för befolkningen, inkomsterna, utpendlingen och hur stor andel som har arbete. De två sista parametrarna mäter flyttströmmar in och ut ur kommunen – inrikes inflyttning och utrikes inflyttning – båda i jämförelse med utflyttning.

Alla parametrar är beräknade utifrån utvecklingen under de senaste fem åren med undantag för befolkningstillväxten som är beräknad på faktisk utveckling i befolkningen och siffror från de senaste befolkningsprognoserna, skriver rapportförfattarna.

– Detta visar på en mycket positiv utveckling för Ystad. Vi har placerats i en grupp tillsammans med två universitetsstäder och det är extra glädjande, säger Kent Mårtensson, kommunstyrelsens ordförande i Ystads kommun.

Så här beskrivs Ystad i rapporten: ”Ystad, som placeras i gasellklass två, är ett bra exempel på en stad som inte når topplacering när tillväxten rankas, men som har ett stabilt och bra utgångsläge med en hög förvärvsfrekvens och en högre genomsnittlig inkomst än de flesta övriga städerna i analysen”.

– Analysen visar att kommunerna har olika förutsättningar och befinner sig i olika utvecklingsfaser sett ur ett tillväxtperspektiv. Det innebär att en och samma utvecklingsstrategi inte passar alla kommuner. Istället bör man titta på kommunernas olika strukturer och studera vilka mönster som framträder, säger Britt Andresen, chefanalytiker på det dansk-svenska kunskapscentret Öresundsinstituttet.

Skapad 2017-09-22, Uppdaterad 2017-09-22