Ersättning vid strömavbrott

Om du har varit utsatt för ett oplanerat strömavbrott i mer än 12 timmar kan du få en viss ersättning för detta.

Avbrottsersättning
Ersättningen du får är i form av tillbakabetalning av en andel av din fasta avgift. Andelens storlek beror på hur länge avbrottet varade. Din fasta avgift kan du läsa mer om här. (leder till Elnätspriser)

  • 12 - 24 h: 12,5 % av fast avgift, dock lägst 900 kr.
  • 24 - 48 h: 37,5 % av fast avgift, dock lägst 1800 kr.
  • osv

Maximalt 3 årliga nätavgifter per avbrott betalas ut

Villkor                                                                                                                 
Sedan 1 januari 2006 finns bestämmelser i ellagen om avbrottsersättning vid elavbrott längre än 12 timmar.

Om du varit drabbad av ett sammanhängande strömavbrott som varar i 12 timmar eller länge, har du rätt till avbrottsersättning. Återkommer elen under kortare tid än 2 timmar räknas det som ett sammanhängande strömavbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än 2 timmar räknas de som separata avbrott.

Avbrottsperioden anses starta då vi på Ystad Energi har fått kännedom om avbrottet.

För varje efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen.

Din maximala ersättning är 300 procent av din årliga nätkostnad.

Avbrottsersättning kan jämkas (sänkas) om skydligheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget, eller om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker.

Det är elnätsföretaget som mot bakgrund av ovanstående beslutar om jämkning ska ske. Avbrottsersättning betalas ut automatiskt.

Skadestånd                                                                                                              
Om överföringen avbrutits utan att det beror på konsumentens försummelse och utan att nätägaren på annan grund har rätt att avbryta överföringen, har konsumenten oftast rätt till ersättning för skada av nätägaren.

Undantaget är om nätägaren visar att avbrottet beror på hinder utanför hans kontroll som han inte kunde förväntas räkna med och vars följder nätägaren heller inte kunde ha undvikit.

Generellt gäller att de skadelidande ska styrka sin skada samt uppkomna kostnader (exempelvis genom kvitton och liknande) och vidta åtgärder för att begränsa sin skada.

Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet, dock ej skada relaterat till näringsverksamhet.

För att ersättning ska utgå ska nätägaren underrättas om ersättningsanspråket inom 2 år från det att skadan inträffade.