Vanliga frågor

De 10 vanligaste frågorna som bygglovsenheten får, listas här nedan med tillhörande svar till varje fråga.

 

 1. Jag ska skicka in ett bygglov, vad behövs för handlingar för att få mitt ärende komplett?
  Svar: På hemsidan i vänsterspalten under flikarna ”Bygglov” eller ”Anmälan” står där alltid längst ner på sidan vilka följande handlingar som ska redovisas i just det du vill ansöka om. Ett tips är att ta hjälp av den listan genom att bocka för punkterna innan du lämnar in din bygglovsansökan/anmälan så att du lämnar in kompletta handlingar. Utan kompletta handlingar kan vi inte handlägga ditt ärende. 

 2. Vad säger min detaljplan?
  Svar: Innan du lämnar in en ansökan om bygglov är det bra om du är medveten om vad detaljplanen säger för just din fastighet och vad/hur du får bygga. Den ligger till grund för vår bedömning i ett ärende. På sidorna under Detaljplanering kan du ta reda på vad just din detaljplan säger.

 3. Vilken status har mitt ärende?
  Svar: När vi får in en ansökan om bygglov/anmälan skickar registratorn ut ett mottagningsbevis som är just det, ett bevis på att vi mottagit dina handlingar. Därefter (1 gång i veckan) håller byggnadsinspektör och bygglovshandläggare en ärendegenomgång av alla nyinkomna ansökningar/anmälningar under föregående vecka. Där gör de en förgranskning av ditt ärende för att se om alla handlingar är inskickade som vi behöver ha för att ärendet ska anses komplett. Om det fattas några handlingar skickar vi ut en ”begäran om komplettering” där du behöver inkomma (inom 1-2 månader) med handlingar som behövs för att få ditt ärende komplett. Om det däremot redan är komplett och vi har alla handlingar vi behöver för att kunna fatta ett beslut, kommer du få ett till mottagningsbevis. Detta är ett bevis på att ditt ärende är komplett och de 10 veckorna har börjat starta från det datum som står i ditt brev. Det är inte förrän ditt ärende är komplett som det ställs i en köback och väntar på att en handläggare ska granska ditt ärende. I plan och bygglagen står det att bygglovsenheten ska ge ett beslut till sökande inom 10 veckor. I vissa fall kan det bli aktuellt att förlänga ärendet, då med max ytterligare 10 veckor. Bygglovsenheten har för närvarande ett hårt tryck på sig med många nyinkomna ärenden men vi jobbar så fort vi kan för att du ska få ett beslut så snart som möjligt!   

   

 4. När kan man ansöka om förhandsbesked?
  Svar: Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. Förhandsbeskedet berättar om du överhuvudtaget får bygga på platsen du vill, men utan att du behöver ta fram ritningar på det du vill bygga. På så sätt kan du slippa lägga ner mer tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan. I städer och samhällen finns det oftast detaljplaner som bestämmer vad marken får användas till och vilken typ av bebyggelse som får byggas. Då kan man avläsa detaljplanen istället för att söka ett förhandsbesked. Utanför detaljplanerat område är det mer osäkert vad du får bygga och då kan det vara bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

   

 5. Nybyggnadskarta, vad är det?
  Svar: När du lämnat in din bygglovsansökan/anmälan kommer bygglovsenheten ha en genomgång av ditt ärende för att se om samtliga handlingar har inkommit för att ärendet ska anses vara komplett och ställas i kö för handläggning. När de har gjort bedömningen av vilken nybyggnadskarta som krävs för din åtgärd (i princip alla ärenden behöver ha en form av nybyggnadskarta) och då får du ett brev om att det behövs kompletteras med en beställning av nybyggnadskarta. Vilken nybyggnadskarta du ska beställa beror på hur omfattande åtgärden är på fastigheten. Vi behöver alltså ha in din ansökan med tillhörande handlingar och ritningar innan du skickar in en beställning av nybyggnadskarta. Du hittar beställning av nybyggnadskarta under fliken "blanketter och exempelritningar". Leveranstiden är nu normalt ca 6-8 veckor. När du får hem den beställda nybyggnadskartan ska du rita in den tilltänkta åtgärden och därefter skicka tillbaka den till bygglovsenheten.

   

 6. Vad är en kontrollplan?

  Svar: En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. Det ska finnas en kontrollplan för lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Kontrollplanen bör omfatta kontroll av projektering, bygg- och rivningsåtgärder. Kontrollplanen utformas som en checklista där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta. Bygglovsenheten fastställer kontrollplanen i startbeskedet. Under ”blanketter och exempelritningar” finner ni en mall för enkel kontrollplan med exempel på kontrollpunkter ni kan ta med i er kontrollplan.

   

 7. Vad är ett startbesked?

  Svar: En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän bygglovsenheten har gett ett startbesked även om du har fått ett beviljat beslut. På en del delegationsbeslut kan det stå angivet att ”startbesked meddelas härmed”, i dessa fall behöver man inte ansöka om startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. I vissa ärende ska byggherren kontakta en byggnadsinspektör för telefonsamråd. Om det är beslutat om tekniskt samråd kommer den tilldelade byggnadsinspektören kalla er till ett möte och meddela er vilka handlingar som krävs i ert ärende innan startbesked kan ges.  

   

 8. Vad är ett slutbesked och när behövs det?
  Svar:
  I alla ärende behöver du ha ett slutbesked innan du kan ta åtgärden i bruk. Efter att du fått ditt bygglov beviljat kan du börja bygga den tilltänkta åtgärden. När du sedan har färdigställt arbetet behöver antingen du som byggherre (den som sökt bygglovet/ anmälan),  sakkunnig eller den kontrollansvarige skriva under en kontrollplan med datum och signatur då hen har kontrollerat kontrollpunkterna. I protokollet står där om du behöver skicka in ytterligare handlingar än kontrollplanen och då är det de som krävs för att kunna få ett slutbesked. Ett slutbesked är alltså ett besked på att det du sökt bygglov/anmälan för får du därefter börja använda. Till exempel: om du anmält en installation av eldstad, du får ett beviljat beslut och sedan installerar denna eldstad. Då ska du sedan skicka in kontrollplanen där det står att kontrollanten har utfört kontrollen av kontrollpunkterna, signerad och med datum när det utförs. Det är inte förrän du får hem ditt slutbesked som du kan börja använda i detta fall, eldstaden.  

   

 9. Vad kostar ett bygglov/anmälan?
  Svar: Ett bygglov eller en anmälan kostar olika mycket beroende på hur omfattande ärendet är. Avgiften tas ut enligt en av kommunfullmäktiges fastställd taxa. I den ingår t.ex. administration, prövning mot detaljplan, prövning av utformning och placering, miljö- och omgivningspåverkan, lämplighet, varsamhet och tillgänglighet. Även för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked. Förutom bygglovsavgift kan det tillkomma detaljplaneavgifter, samt kart- och utstakningsavgifter. Om fastigheten ligger utanför detaljplan eller åtgärden avviker från detaljplan behöver vi skicka ut grannehörande. Att höra 5 grannar kostar 1700 kr, 6-9 grannar 2700 kr, 10> 5400 kr. I alla bygglovsärende ska det kungöras. Det tillkommer därför en kostnad på ca 300 kr utöver bygglovsavgiften.

   

 10. Hur går jag tillväga om jag misstänker att min granne har byggt något olovligt?
  Svar: För att anmäla exempelvis din granne för olovligt byggande skickar du ett mail om detta till sam@ystad.se Det är stadsbyggnadsavdelningens mailinkorg som läses varje dag av registratorn för samhällbyggnadsförvaltningen. Därefter registreras detta i vårt system och handläggs av en tillsynsinspektör på bygglovsenheten. Ni kommer kort därefter bli underrättade om vad som händer i ärendet. Obs! Tänk på att om ni skickar in en anmälan via mail, går det inte att vara anonym. Så fort vi har mottagit ditt mail blir det en allmän handling och vem som helst har rätt att ta del av detta. Om du vill göra en anonym anmälan kan du däremot lägga ett brev utan ditt namn på i vår postlåda utanför Tobaksgatan 11. Tänk bara på att vi kommer då inte ha möjligheten att underrätta dig om vad som sker i ärendet.

Publicerad 2017-10-10, Uppdaterad 2019-12-03