Anmälan

En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva anmälan. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan en anmälan har gjorts och bygglovsenheten har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän bygglovsenheten har gett ett slutbesked.

braskamin

 

För åtgärder som inte kräver bygglov krävs det en anmälan vid:

 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad
 • Nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
 • Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk
 • Uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på max 25 m2
 • Uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på max 25m2
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på max 25 m2
 • Tillbyggnad på max 15 m2
 • Byggande av högst två takkupor
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Här kan du läsa mer om anmälan:

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/anmalan/

För att göra en anmälan krävs det generellt alltid:

För att göra en anmälan om eldstad krävs det generellt alltid:

OBS! Om det installeras en ny synlig rökkanal/skorsten inom kulturmärkt område kan det krävas en bygglovsansökan, kontakta bygglovshandläggare vid frågor kring detta.

 

Publicerad 2016-12-20, Uppdaterad 2019-10-22

Kontakt

Telefontid byggnadsinspektör mån-tors 10-12, tel 0411-57 72 30

Björn Hindborg
Byggnadsinspektör -  En/två bostadshus, tillbyggnader, garage och andra enkla ärende.

Joachim Åberg
Byggnadsinspektör - Flerbostadshus, lokaler, lager, butiker och andra komplicerade ärende.