Ändrad användning

Ändrad användning omfattar en stor mängd olika åtgärder. Det krävs inte några byggnadstekniska åtgärder för att den ändrade användningen ska vara en ändring enligt PBL.


För att en ändrad användning ska vara en bygglovspliktig åtgärd så krävs det att ändringen medför att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligt annat ändamål. Det finns alltså en stor mängd situationer då en åtgärd kan betraktas som ändring av en byggnad även om åtgärden inte är bygglovspliktig. När man gör en bedömning av hur kraven ska tillgodoses vid ändrad användning ska man ta hänsyn till:

 • Ändringens omfattning
 • Byggnadens förutsättningar
 • Varsamhetskravet
 • Förvanskningsförbudet

 

Observera att det i vissa fall kan tas ut en planavgift vid ändrad användning. Läs mer om det här.

Följande handlingar ska redovisas i en ansökan om bygglov för ändrad användning:

 • Ansökningsblankett, 2 st. Här kan du ladda ner en ansökningsblankett på Blanketter och exempelritningar
 • Situationsplan skala 1:500, 2 st – redovisa vilken byggnad eller del av byggnad som berörs
 • Planritning skala 1:100, 2 st – redovisa rummens användning
 • Verksamhetsbeskrivning, 2 st (ange vilken verksamhet som kommer bedrivas, hur många kunder och anställda, behovet av antal parkeringsplatser räknat utifrån antal kunder och anställda, tillgänglighet i byggnaden och mellan parkeringsplatsen och byggnaden där verksamheten bedrivs)
 • Tillgänglighetsutredning, 2 st – intyg från certifierad sakkunnig
 • Anmälan om kontrollansvarig eller kontrollplan beroende på åtgärdens omfattning. Här kan du läsa mer om kontrollplaner: http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollplan/

  Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan eller anmälan om kontrollansvarig: http://www.ystad.se/boende--miljo/bygga/exempelritningar/

 • Om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt  (t.ex. genom skyddsbestämmelser i detaljplan, områdesbestämmelser eller om byggnaden är högt värderad i någon av kommunens byggnadsinventeringar) kan en certifierad sakkunnig avseende kulturvärden (KUL2) behöva kopplas in. Det kan vara bra att få med den sakkunnige redan tidigt i processen. Om du är osäker på om fastigheten är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, kontakta bygglovsenheten så hjälper vi dig. Mer information om kulturmiljö och bevarande hittar du här: http://ystad.se/bygg-miljo/bygga/kulturmiljo-och-bevarandeplan/
Publicerad 2017-01-03, Uppdaterad 2020-01-29

Kontakt

0411-57 80 80
måndag - torsdag 10-12