Beslut

Bygglovsarkitekterna har av myndighetsnämnden fått delegation att fatta beslut i de flesta bygglovsärenden. När ett beslut är fattat ska ärendet prissättas och expedieras.

När du fått ditt beslut bör du noga läsa igenom beslutet eftersom det talar om hur du ska gå vidare med ditt byggprojekt. Beslutet kan exempelvis innehålla information om vilka ytterligare handlingar du ska lämna in till ett tekniskt samråd innan du kan få startbesked för att börja bygga. Det kan också innehålla information om andra tillstånd du behöver för att kunna genomföra ditt projekt.

Ett beslut gäller en begränsad tid. Byggnation måste påbörjas inom två år från beslutsdatumet och avslutas inom fem år.

Gå vidare till nästa steg i bygglovsprocessen.

Bygglovsprocessen steg för steg

Ansökan

Bekräftelse - komplettering/fullständig

Granskning

Synpunkter och remisser

Laga kraft

Tekniskt samråd och startbesked

Tillsyn under byggarbete

Slutsamråd och slutbesked

Publicerad 2017-07-07, Uppdaterad 2019-08-08