Bygglovsbefriade åtgärder

Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus och för ekonomibyggnader om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan.

Tillfälliga små byggnader på allmän platsmark

Det krävs inte bygglov för nybyggnad av vissa tillfälliga små byggnader. Byggnaden får inte vara större än 15 m2 och inte ha en taknockshöjd som överstiger 3 meter. Exempel på sådana byggnader är valstugor, informationsbyggnader eller byggnader för försäljning av mat och dryck.

För att undantaget ska gälla måste byggnaden placeras inom allmän plats som kommunen är markägare till. Allmän plats är en gata, väg, park, torg eller ett annat område som är särskilt utpekat i en detaljplan som allmän plats.

Byggnaden får placeras på platsen i högst tre månader. Om en sådan byggnad flyttas inom samma allmänna plats krävs bygglov. Byggnaden får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Bygglovsbefriad skyddad uteplats

Det krävs normalt bygglov för murar och plank. Det krävs dock inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats med mur eller plank vid en- och tvåbostadhus.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/Skyddad-uteplats/

Bygglovsbefriat skärmtak

Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det antingen är en nybyggnad eller tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m². Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/Skarmtak/

Bygglovsbefriad komplementbyggnad max 15 m², så kallad friggebod

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- och tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som har uppförts på tomten får inte vara större än 15 m².

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/Friggebod/

Ändring av en byggnads yttre utseende, så kallad fasadändring

Det krävs generellt bygglov för att göra en ändring av en byggnads yttre utseende inom detaljplanerat område. För en- och tvåbostadshus gäller dock kravet på bygglov enbart om det är en väsentlig ändring av byggnadens eller områdets karaktär. Utanför ett område med detaljplan krävs normalt inte bygglov för ändringar av en byggnads yttre utseende.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/andring-av-byggnaders-yttre-utseende/

Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan

Det krävs i de flesta fall bygglov för att göra tillbyggnad. Utanför område med detaljplan får man under vissa förutsättningar göra små tillbyggnader till en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader utan att det kräver bygglov eller anmälan.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/Tillbyggnad-utanfor-detaljplan/

Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan

Utanför område med detaljplan får man under vissa förutsättningar uppföra en komplementbyggnad till en- och tvåbostadshus utan att det kräver bygglov eller anmälan. Komplementbyggnaden ska vara fristående och placeras i omedelbar närhet av bostadshuset.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/Komplementbyggnad-utanfor-detaljplan/

Mur och plank utanför detaljplan

Generellt krävs det bygglov för att uppföra en mur eller ett plank, både inom och utanför ett område med detaljplan. För en- och tvåbostadshus utanför ett område med detaljplan finns det under vissa förutsättningar möjlighet till undantag från kravet på bygglov för mur och plank.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/mur-och-plank-utanfor-detaljplan/

Bygglovsbefriat komplementbostadshus eller komplementbyggnad max 25 m², så kallat attefallshus

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- eller tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnader, så kallade attefallshus. Den sammanlagda byggnadsarean av alla attefallshus som uppförs på tomten får inte vara större än 25 m².

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/komplementbostadshus-eller-komplementbyggnad-max-25-m-sa-kallat-attefallshus/

Bygglovsbefriad tillbyggnad max 15 m²

Det krävs i de flesta fall bygglov för att göra en tillbyggnad. Det krävs dock inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på max 15 m² på en- eller tvåbostadhus.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/tillbyggnad-max-15-m2/

Bygglovsbefriade takkupor

Det krävs i de flesta fall bygglov för takkupor eftersom dessa räknas som en tillbyggnad. I vissa fall krävs dock inte bygglov för att bygga takkupor på en- eller tvåbostadhus.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/takkupor/

Inreda ytterligare en bostad utan bygglov

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/inreda-ytterligare-en-bostad/

Bygglovsbefriad ekonomibyggnad för jordbruket, skogsbruket och annan liknande näring

Inom ett område med detaljplan krävs det bygglov för ekonomibyggnader. Utanför ett område med detaljplan får en ekonomibyggnad uppföras utan bygglov om den är till för jordbruket, skogsbruket och annan liknande näring. För att avgöra om en byggnad är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad måste en helhetsbedömning göras där hänsyn tas till flera olika faktorer.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/krav/

Byggprocessen för vissa bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

För de bygglovsbefriade åtgärderna Attefallshus, tillbyggnad 15 m² samt inreda ytterligare en bostad krävs att en anmälan görs till bygglovsenheten och att startbesked lämnas innan åtgärden får påbörjas. Detta gäller även för nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/Byggprocessen-for-bygglovsbefriade-atgarder/

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriade åtgärder: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/

Publicerad 2016-12-20, Uppdaterad 2019-09-23

Kontakt

Telefontid mån-tors 10-12
0411-57 80 80

Sara Lager
Bygglovschef

Carl-Michael Widén
Bygglovsarkitekt

Astrid Steen
Bygglovsarkitekt

Monika Ovesson
Bygglovshandläggare

Vad säger detaljplanen?

Innan du lämnar in en ansökan om bygglov är det bra om du är medveten om vad detaljplanen säger för just din fastighet. Det är detaljplanen och gällande lagstiftningar som ligger till grund för vår bedömning i ett ärende.

Om du behöver ha hjälp med att tolka detaljplanen är du välkommen att höra av dig till oss.