Färdigbyggt

Vid slutsamrådet ska byggnationen och kontrollplanen gås igenom.

Kontrollansvarig ska ha skrivit ett utlåtande med noteringar om hur kontrollplanen följts och eventuella noteringar som finns om själva utförandet. Om allt gått rätt till i byggprocessen, om det inte finns något att anmärka på samt om kontrollplanen är ifylld och alla intyg är inlämnade så kan kommunen utfärda ett slutbesked (skriftligt). När slutbesked meddelats får byggnaden tas i bruk. Vid enklare ärenden är det byggherren själv som ska skicka in begäran om slutbesked tillsammans med sin ifyllda kontrollplan.

bygglovsprocess färdigbyggt

Bygglovsprocessen steg för steg

Ansökan

Bekräftelse - komplettering/fullständig

Granskning

Synpunkter och remisser

Beslut

Laga kraft

Tekniskt samråd och startbesked

Tillsyn under byggarbete

Publicerad 2017-07-07, Uppdaterad 2019-08-08