Fasadändring

Bygglov krävs vanligtvis för ändringar av en byggnads yttre utseende, så kallade fasadändringar, inom områden med detaljplan.


Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för ändring av en byggnads yttre utseende. Om byggnaden är placerad i ett kulturområde ska kommunantikvarien kontaktas. Nedan listas exempel på vad som kan innefatta fasadändringar:

  • Ändra en byggnads färg
  • Byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • Takfönster, ändring av fönster- eller dörrhål
  • Utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende på annat sätt

Med omfärgning avses att byggnaden målas om i en ny kulör. Med byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial avses ändring till annat material eller annan kulör. Exempel på åtgärder som kan medföra att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är, att putsa eller lägga på ytterpanel på en byggnad som inte tidigare varit putsad eller försedd med panel. Det kan också vara att ta upp nya fönster eller dörrar eller väsentligt ändra befintliga sådana.

En bedömning måste göras i varje enskilt fall av hur den tänkta förändringen påverkar byggnadens eller områdets karaktär. När byggnaden ligger i ett område som har en speciell eller tidstypisk karaktär krävs generellt en mer restriktiv bedömning.

Följande handlingar bör redovisas i en ansökan om bygglov för fasadändring:

 

Undantag från lovplikt för fasadändringar mot kringbyggd gård

För andra byggnader än en- och tvåbostadshus och deras komplementbyggnader krävs det inte bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård. Undantaget gäller enbart inom område med detaljplan och fasadändringen får inte strida mot detaljplanen.

Undantaget från lovplikten gäller inte om åtgärden vidtas på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Undantaget från lovplikt gäller inte heller om kommunen i detaljplan har infört en utökad lovplikt för byte av färg.

Sådana här fasadändringar har inget särskilt undantag från anmälningsplikten. Även om fasadändringen inte kräver bygglov kan den därför kräva anmälan.

Det gäller till exempel om ändringen väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. Byte av fasadmaterial på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- eller tvåbostadshus bör enligt Boverkets allmänna råd (VÄS 3) kräva anmälan.

Läs mer på Boverkets hemsida: www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/

 

Bygglovsbefriade fasadändringar på en- och tvåbostadshus får inte strida mot detaljplan

Inom område med detaljplan kan, precis som tidigare, byte av färg, fasad- och taktäckningsmaterial göras utan bygglov på en- och tvåbostadshus om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Men sådana ändringar får efter 1 juli 2017 inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/andring-av-byggnaders-yttre-utseende/

Publicerad 2017-01-03, Uppdaterad 2020-03-06

Kontakt

0411-57 80 80
måndag - torsdag 10-12

Vad säger detaljplanen?

Innan du lämnar in en ansökan om bygglov är det bra om du är medveten om vad detaljplanen säger för just din fastighet. Det är detaljplanen och gällande lagstiftningar som ligger till grund för vår bedömning i ett ärende.

Om du behöver ha hjälp med att tolka detaljplanen är du välkommen att höra av dig till oss.