Före byggstart

När bygglovsansökan blivit beviljad, framgår det av bygglovsbeslutet om ett tekniskt samråd krävs. Startbesked för enklare ärende kan meddelas redan i bygglovsbeslutet.

Ett tekniskt samråd är ett möte där byggherren, kontrollansvarige och byggnadsinspektör deltar. Inför det tekniska samrådet ska alla tekniska handlingar och ett förslag till kontrollplan skickas in till bygglovsenheten.

När eventuella kompletteringar och handlingar som krävts i protokollet från det tekniska samrådet är inlämnade kan startbesked meddelas (skriftligt) och när det gjorts kan byggarbetena påbörjas. Påbörjas bygget utan startbesked kan Myndighetsnämnden besluta om att ta ut en sanktionsavgift. Startbesked för enklare ärende kan meddelas redan i bygglovsbeslutet.

bygglovsprocess före byggstart

Gå vidare till nästa steg i bygglovsprocessen.

Bygglovsprocessen steg för steg

Ansökan

Bekräftelse - komplettering/fullständig

Granskning

Synpunkter och remisser

Beslut

Laga kraft

Tillsyn under byggarbete

Slutsamråd och slutbesked

Publicerad 2017-07-07, Uppdaterad 2019-08-08