Laga kraft

När ett beslut vunnit laga kraft innebär det att det inte längre kan överklagas. Ett bygglov gäller i fem år från det datum det trätt i laga kraft, men måste påbörjas inom två år.

Vad betyder laga kraft och när vinner beslutet laga kraft?

Om ingen har överklagat ditt lov inom tre veckor från delgivning eller fyra veckor efter kungörelse i Post- och Inrikes tidningar, vinner beslutet laga kraft. Att ett beslut vinner laga kraft, innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Du måste alltid ha ett startbesked innan du börjar bygga. Har du inte ett startbesked men börjar bygga ändå räknas det som olovligt byggande, vilket kan leda till att du kan få betala en byggsanktionsavgift.

Du kan börja bygga när du fått ett startbesked men om bygglovet inte vunnit laga kraft bygger du på egen risk.

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i fem år från det datum då lovet trätt i laga kraft. För att lovet ska vara giltigt måste du dessutom påbörja byggnadsarbetet inom två år. Om du inte hinner detta inom två år, kan du ansöka om nytt bygglov och ditt ärende prövas då igen. Har du fått bygglov och vill göra en ändring kan du ansöka om lov för ändring.

 

bygglovsprocess laga kraft

 

Gå vidare till nästa steg i bygglovsprocessen.

Bygglovsprocessen steg för steg

Ansökan

Bekräftelse - komplettering/fullständig

Granskning

Synpunkter och remisser

Beslut

Tekniskt samråd och startbesked

Tillsyn under byggarbete

Slutsamråd och slutbesked

Publicerad 2017-07-07, Uppdaterad 2019-08-08