Nybyggnadskarta.jpg

Nybyggnadskarta

När du lämnat in din bygglovsansökan kommer bygglovsenheten ha en genomgång av ditt ärende för att se om samtliga handlingar har inkommit för att ärendet ska anses vara komplett, och kunna ställas i kö.

Du kan beställa en nybyggnadskarta via vår e-tjänst, alternativt fylla i en blankett som du sedan skickar med post eller mejlar till sam@ystad.se
Leveranstiden är normalt ca 1-3 veckor. När du får den beställda nybyggnadskartan ska du rita in den tilltänkta åtgärden och därefter skicka tillbaka den. Vad du behöver rita in på de olika nybyggnadskartorna står under nedanstående rubriker. 

Vad är en situationsplan?

En situationsplan ska ingå i ansökan om bygglov i samband med en ny-, till- eller ombyggnad av en byggnad. På situationsplanen ska den sökande visa den nya exempelvis byggnadens placering med mått och färdig golvhöjd. En situationsplan upprättas på en aktuell nybyggnadskarta.

Vad är en nybyggnadskarta?

En nybyggnadskarta innehåller bland annat befintliga byggnader, fastighetsgränser och planbestämmelser. Kartans utbredning täcker en del av angränsande fastigheter för att visa vilka grannar som berörs samt för att bygglovshandläggaren ska kunna se eventuella byggnaders placering på grannfastigheterna. En nybyggnadskarta får inte vara mer än två år gammal och inget får ändras eller tas bort från en nybyggnadskarta eller ett utdrag ur primärkarta.

I Ystads kommun finns det tre typer av nybyggnadskartor. Bygglovshandläggare avgör vilken typ av karta som krävs för ditt ärende när de har granskat din ansökan med handlingar/ritningar.

1. Fullständig nybyggnadskarta

En fullständig nybyggnadskarta krävs för nybyggnad av bostad inom hela Ystads kommun och för större förråd/lagerlokal, industribyggnad eller dylikt inom planlagt område, även vid mycket terraserad tomt. För att säkerställa att informationen i kommunens primärkarta stämmer, kommer en mätningsingenjör från Kart och Mätavdelningen att besöka fastigheten. På en fullständig nybyggnadskarta behöver du rita in mått på byggnaden, mått till tomtgränser, färdig golvhöjd, markens plushöjder vid tillfarten till fastigheten och vid fastighetens/tomtens hörn samt varje hörn av byggnaden

Kostnaden för Fullständig nybyggnadskarta regleras i PBL-taxan.

  • För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område, och/eller för ny- och tillbyggnad som ska anslutas till kommunalt VA, är priset för fastighetsyta upp till 5000 kvm 7504 kr enligt 2020 års taxa.
  • För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt område, eller inom detaljplan då ny- eller tillbyggnad inte ska anslutas till kommunalt VA, är priset för fastighetsyta upp till 5000 kvm 7035 kr enligt 2020 års taxa.

2. Förenklad nybyggnadskarta

En förenklad nybyggnadskarta ska ingå i bygglovsansökan för tillbyggnad och för komplementbyggnad samt byggnad närmare fastighetsgräns än 4,5 meter om bygglovshandläggaren kräver det. För att säkerställa att informationen i kommunens primärkarta stämmer kommer en mätningsingenjör från Kart och Mätavdelningen att besöka fastigheten. På en förenklad nybyggnadskarta behöver du rita in mått på byggnaden, mått till tomtgränser, nivåskillnad mellan golvhöjd och marken eller vid tillbyggnad nivåskillnaden till den befintliga golvnivån.

Kostnaden för Enkel nybyggnadskarta regleras i PBL-taxan.

  • För ny- och tillbyggnad av komplementbyggnad och andra små, enkla byggnader, eller i andra fall då fullständig nybyggnadskarta inte krävs - 5628 kr enligt 2020 års taxa.

3. Utdrag ur primärkarta

När det gäller mindre tillbyggnader och komplementbyggnader kan det i samråd med bygglovshandläggaren räcka med ett utdrag från kommunens primärkarta. Där primärkarta saknas används Lantmäteriets fastighetskarta. Normalt görs ingen detaljmätning/kontroll på platsen. På ett utdrag ur primärkarta behöver du rita in mått på byggnaden, mått till tomtgränser, nivåskillnad mellan golvhöjd och marken eller vid tillbyggnad nivåskillnaden till den befintliga golvnivån.

Kostnaden för Utdrag ur primärkarta/fastighetskarta regleras i PBL-taxan.

  • För plank, murar och andra enklare byggnationer - 938 kr enligt 2020 års taxa.
Publicerad 2017-01-03, Uppdaterad 2020-02-21

Beställning

Beställning av nybyggnadskarta görs via Mina sidor på ystad.se
Klicka på länken nedan

https://minasidor.ystad.se/s/nbk

Leverans

Samtliga nybyggnadskartor kan levereras digitalt i dwg/dxf-format. Det tillkommer ingen extra kostnad vid digital leverans. Nybyggnadskartorna levereras i referenssystem SWEREF 99 1330 och RH 2000.