Skyltar

För att sätta upp en skylt eller väsentligt ändra en skylt inom detaljplanerat område krävs bygglov. Skyltar utanför detaljplanelagt område kräver tillstånd från Länsstyrelsen eller väghållningsmyndigheten.

Skyltar ska samspela med byggnadens och platsens arkitektur. Ta hänsyn till trafiksäkerheten, särskilt vid placering i gatuhörn. Beakta också framkomligheten för synskadade, liksom utrymmet som krävs vid t.ex snöröjning. Skylten ska endast upplysa om verksamheten där den är placerad. Tänk på, ”fri höjd- minst 2,3 meter från marken”. 

Byggskyltar som tillhör en byggarbetsplats kräver inte bygglov om den uppförs på fastigheten som bebyggs. Om skylten placeras på en annan fastighet än den som bebyggs fordras bygglov.

Skylt definieras i plan- och byggförordningen, PBF, som en skylt, tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande. Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Följande skyltar är dock undantagna från lovplikten:

  • en skylt vars area är högst 1,0 m2
  • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
  • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2
  • en skylt inomhus
  • valreklam i samband med val till Riksdagen, Landstingsfullmäktige, Kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
  • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
  • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen
  • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen

Två av undantagen från lovplikt gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller skylt på högst 1,0 m2 och orienteringstavla på högst 2,0 m2. Skyltar som inte kräver bygglov får inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

Läs mer på Boverkets hemsida: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-skyltar/

Följande handlingar ska redovisas i en ansökan om bygglov för skylt:

Publicerad 2017-01-03, Uppdaterad 2019-12-10

Kontakt

0411-57 80 80
måndag - torsdag 10-12

Vad säger detaljplanen?

Innan du lämnar in en ansökan om bygglov är det bra om du är medveten om vad detaljplanen säger för just din fastighet. Det är detaljplanen och gällande lagstiftningar som ligger till grund för vår bedömning i ett ärende.

Om du behöver ha hjälp med att tolka detaljplanen är du välkommen att höra av dig till oss.