Strandskydd

Strandskydd gäller vid havet, sjöar och vattendrag för att hålla strandområdet tillgängligt för allmänheten samt skydda växt- och djurliv. Inom strandskyddsområde är det förbjudet att bl.a. bygga, gräva eller anlägga något. Nybyggnadsförbudet gäller alla byggnader oavsett storlek. Dispens kan lämnas om det finns särskilda skäl. Även ändrad användning kräver dispensprövning.

Strandskyddets syften är:

  • att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden
  • att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten

I områden som omfattas av strandskydd är det förbjudet att t.ex. bygga, anlägga något (t.ex. trädgård) eller gräva. De bestämmelser som gäller för strandskydd finnas att läsa om i miljöbalken 7 kap. 13 - 18 §§.

Generellt och utökat strandskydd

Strandskydd gäller vid havet, insjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. På vissa platser är strandskyddet utökat till 300 meter från strandkanten.

Anmälan om samråd

Enklare åtgärder, som inte i någon större grad påverkar strandskyddets syfte, kan behandlas genom samråd. Grävning, tippning, fyllning utanför tomtplats (hemfridszon) kräver alltid samråd.

Mer information om samråd        Blankett för anmälan om samråd

Dispens från strandskyddsbestämmelserna

Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan lämnas om det finns särskilda skäl (definierade i miljöbalken 7 kap. 18 c §).

Kommunen prövar strandskyddsdispenser i områden med strandskyddsförordnande i de flesta fall.

Mer information om strandskyddsdispens
     
Blankett för ansökan om dispens från strandskydd

Hur man fyller i blanketten om strandskydd

Länsstyrelsen prövar strandskyddsdispenser i områden som också är skyddade som naturreservat, biotopskyddsområden, natura 2000-områden, landskapsbildsskyddsområden, djur- och växtskyddsområden, kulturreservat, naturminnen, vattenskyddsområden. Länsstyrelsen prövar också ansökningar avseende byggande av försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg.

Information från Naturvårdsverket om strandskydd

Publicerad 2017-02-28, Uppdaterad 2018-10-10