Tidsbegränsat bygglov

Tidsbegränsat bygglov kan på den sökandes begäran ges om åtgärden är tillfällig och om permanent bygglov inte kan ges. Bygglovet kan ges för maximalt 5 år och förlängas en gång med ytterligare fem år, totalt 10 år.
 
Huvudregeln är att permanent bygglov ska ges i första hand, men om ett sådant bygglov inte kan ges kan ett tidsbegränsat bygglov bli aktuellt. Det krävs att ett antal av kraven (men inte alla) för permanent bygglov är uppfyllda. Vilka krav och i vilken grad de ska vara uppfyllda får bedömas av bygglovsenheten i det enskilda fallet.

Avvecklingsplan

En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut.

För att en kommande avveckling ska bedömas som trovärdig bör det redan i bygglovsansökan redovisas varför bygglovet bara behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till. Byggherren bär sedan ansvaret för att avvecklingen sker och platsen återställs innan det tidsbegränsade bygglovets giltidghets tid gått ut.

Avvecklingsplanen ska förklara varför bygglovet endast behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till.

Mall för avvecklingsplan hittar ni här: http://www.ystad.se/boende--miljo/bygga/exempelritningar/

 

Periodiskt tidsbegränsat bygglov

Man kan även söka om ett periodiskt tidsbegränsat bygglov när lovet ska användas för ändamål av säsongskaraktär, det vill säga åtgärder som återkommer på samma plats varje år. Det kan till exempel vara att anlägga en kiosk eller uteservering som bara bedrivs under sommaren. 

Följande handlingar ska redovisas i en ansökan om bygglov för tidsbegränsat bygglov:

Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan eller anmälan om kontrollansvarig: http://www.ystad.se/boende--miljo/bygga/exempelritningar/

Publicerad 2017-01-27, Uppdaterad 2019-09-26

Kontakt

0411-57 80 80
måndag - torsdag 10-12