Tillbyggnad/ombyggnad

Observera att det vid vissa tillbyggnader kan tillkomma en planavgift. Läs mer om det här.

Följande handlingar ska redovisas i en ansökan om bygglov för tillbyggnad/ombyggnad:

 

Undantag från lovplikt för små tillbyggnader på en-
och tvåbostadshus

Det krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom områden med detaljplan. Det finns ingen begränsning i storlek och höjd men tillbyggnaden ska vara ett komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten och får inte dominera över den befintliga byggnaden. Om tillbyggnaden görs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från de grannar som berörs av åtgärden.

Tillbyggnaden får inte strida mot den detaljplan som gäller för området. Det kan innebära att det inte går att göra tillbyggnaden alls eller att storleken begränsas. Även utformning och placering kan påverkas av detaljplanebestämmelser.

Tillbyggnaden får inte göras på en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område. Om kommunen i en detaljplan inför en utökad lovplikt för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel får den inte göras utan bygglov. Detsamma gäller om kommunen i en detaljplan, som är gjord före 1 juli 2017, har utökat lovplikten för sådana tillbyggnader, på högst 15 kvm, som avses i 9 kap. 4b §.

Dessa små tillbyggnader har inget särskilt undantag från anmälningsplikten. Även om tillbyggnaden inte kräver bygglov kan den därför kräva anmälan. Det gäller till exempel om tillbyggnaden innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller om den väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. Om tillbyggnaden sker i form av en installation eller en väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation kan den också kräva anmälan.

Publicerad 2017-01-03, Uppdaterad 2019-09-23

Kontakt

0411-57 80 80
måndag - torsdag 10-12

Vad säger detaljplanen?

Innan du lämnar in en ansökan om bygglov är det bra om du är medveten om vad detaljplanen säger för just din fastighet. Det är detaljplanen och gällande lagstiftningar som ligger till grund för vår bedömning i ett ärende.

Om du behöver ha hjälp med att tolka detaljplanen är du välkommen att höra av dig till oss.