Under byggtiden

Kommunen ska utföra tillsyn på byggarbetsplatsen, så kallade arbetsplatsbesök, minst en gång under byggtiden.

Hur många besök och när dessa besök ska utföras ska skrivas med i protokollet från det tekniska samrådet. Vid besöket ska inspektören kontrollera så att kontrollplanen följs. Den kontrollansvariga ska närvara tillsammans med byggherren. För enklare ärenden behöver arbetsplatsbesök inte utföras.

bygglovsprocess under byggtidenGå vidare till nästa steg i bygglovsprocessen.

Bygglovsprocessen steg för steg

Ansökan

Bekräftelse - komplettering/fullständig

Granskning

Synpunkter och remisser

Beslut

Laga kraft

Tekniskt samråd och startbesked

Slutsamråd och slutbesked

Publicerad 2017-07-07, Uppdaterad 2019-08-08