Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse


Tillbyggnad

Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du utan bygglov uppföra en mindre tillbyggnad på huvudbyggnaden som är max 50 % av huvudbyggnadens bruttoarea och max 30 kvm bruttoarea stor.

Komplementbyggnad

Du får också utan bygglov uppföra en komplementbyggnad (garage, carport, förråd, växthus) på max 40 kvm i närheten av huvudbyggnaden. Det är viktigt att komplementbyggnaden inte dominerar över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.

Grannegodkännande

Om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter måste berörda grannar medge det. Med- givandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Krav på estetik och anpassning

Vid all byggnation gäller 2 och 8 kapitlet i plan- och bygglagen, PBL, om byggnaders utformning. Reglerna gäller alltså även bygglovsbefriade tillbyggnader och komplementbyggnader utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

Du kan läsa mer på Boverkets hemsida www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/lov--anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/Komplementbyggnad-utanfor-detaljplan

Ekonomibyggnad

I områden som inte omfattas av detaljplan får ekonomibyggnader uppföras eller byggas till utan bygglov. I områden som omfattas av detaljplan krävs däremot bygglov. Du kan läsa mer om ekonomibyggnader på Boverkets hemsida www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/ekonomibyggnad

Publicerad 2017-05-23, Uppdaterad 2019-03-07