Avgifter - bygglov/anmälan

Avgift för bygglov/anmälan tas ut enligt en av kommunfullmäktiges fastställd taxa. I avgiften ingår t.ex. administration, prövning mot detaljplan, prövning av utformning och placering, miljö- och omgivningspåverkan, lämplighet, varsamhet och tillgänglighet. Även för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked. Förutom bygglovsavgift kan det tillkomma detaljplaneavgifter, samt kart- och utstakningsavgifter. Om fastigheten ligger utanför detaljplan eller åtgärden avviker från detaljplan behöver vi skicka ut grannehörande. Att höra 5 grannar kostar 1700 kr, 6-9 grannar 2700 kr, 10> 5400 kr. I alla bygglovsärende ska det kungöras. Det tillkommer därför en kostnad på ca 300 kr utöver bygglovsavgiften. Nedan följer ett antal exempel på bygglovsavgifter. Eventuella avvikelser kan förekomma beroende på hur ärendet ser ut och om det ligger inom detaljplanelagt område eller utanför.


Våra bygglov/anmälnings avgifter baseras på PBL - Taxan

          Bygglov

 • Nybyggnad av enbostadshus
  200-299 m2 ca 24-26.000 kr
  +utsättning ca 9500 kr + fullständig nybyggnadskarta 6720 kr + eventuell planavgift (om det ligger inom detaljplan och om detaljplanen vunnit laga kraft efter 1987)

 • Förhandsbesked utanför detaljplan ca 4500 kr+grannehörande (se ovanstående text angående avgift för grannehörande)+avgift för utdrag ur primärkarta 672 kr

 • Komplementbyggnad, garage, carport, förråd <50 m2 ca 3000 kr, >50 m2 ca 6000 kr +utsättning mellan ca 3500-8000 (beroende på storlek)+avgift för nybyggnadskarta 3360 (eventuellt fullständig nybyggnadskarta 6720 kr)

 • Tillbyggnad
  >15 m2 ca 3500 kr
  16-49 m2 ca 6000 kr
  50-129 m2 ca 12-13.000 kr
  130-199 m2 ca 16-17.000 kr
  +utsättning mellan ca 3500-8000 (beroende  på storlek) +avgift för förenklad nybyggnadskarta 3360 kr (eventuellt fullständig nybyggnadskarta 6720 kr)

 • Mindre fasadändring ca 2000 kr

 • Större fasadändring ca 4000 kr

 • Mur eller plank ca 4500 kr +avgift för utdrag ur primärkarta 672 kr

 • Rivningslov <250 m2 ca 4500 kr

 

          Anmälan

 • Eldstad 1120 kr

 • Komplementsbyggnad 25 m2 1792 kr

 • Tillbyggnad 15 m2 1344 kr

 • Takkupa 1-2 st 1344 kr

 

Enligt plan- och bygglag (2010:900), PBL, 12 kap 9 § får byggnadsnämnden ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och den fastighet som bygglovet avser ha nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Det som enligt första stycket gäller i fråga om en byggnad ska också tillämpas på en anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 § PBL.

Ibland bestäms planavgiften i ett planavtal. Om avgiften inte reglerats genom ett planavtal, kommer en avgift tas ut i samband med bygglov och senast vid beslut om startbesked. Planavgift tas endast ut i samband med bygglovspliktiga åtgärder, alltså inte för exempelvis friggebodar.

Planavgift tas ut när det finns detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser (laga kraft efter 1 juli 1987) vid:

 - nybyggnad

 - tillbyggnad

 - ändring

Planavgift tas inte ut vid:

 - tillbyggnad mindre än 50 kvm

 - nybyggnad av komplementbyggnad mindre än 50 kvm i eget ärende

 - lov i strid med detaljplan (men vid liten avvikelse ska planavgift tas ut)

 - tidsbegränsade lov

 

Avgifter för extra möte

Extra…

BTA 0-49m2

BTA 50-129m2

BTA 130-199m2

BTA 200-299m2

startbesked och fastställande av KP

910 kr

1365 kr

1820 kr

2275 kr

arbetsplatsbesök

910 kr

1365 kr

1820 kr

2275 kr

slutsamråd och slutbesked

1092 kr

1638 kr

2184 kr

2730 kr

slutbesked

546 kr

819 kr

1092 kr

1364 kr

Publicerad 2017-08-23, Uppdaterad 2019-10-10