Förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att vidta en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet blivit beviljat.

 

Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. Förhandsbeskedet berättar om du överhuvudtaget får bygga på platsen men utan att du behöver ta fram ritningar på det du vill bygga. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

I städer och samhällen finns oftast detaljplaner som bestämmer vad marken får användas till och vilken typ av bebyggelse som får byggas. Utanför detaljplanerat område är det mer osäkert vad du får bygga och då kan det vara bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

 

I plan- och bygglagen står bland annat att markområden ska användas för det som området är mest lämpat för. Det finns många saker att ta hänsyn till vid bedömningen. Exempelvis ska det passa med en byggnad på platsen med tanke på landskapet och den bebyggelse som redan finns i närheten. Det ska också vara lämpligt avstånd till naturområden, fornminnen, anläggningar, vägar samt ledningar i marken och luften. Det måste också gå att göra en väg fram till huset om det inte redan finns en. Det måste också gå att ordna eget vatten och avlopp.

När du ansöker om förhandsbesked underrättar bygglovsenheten grannar och andra som berörs, och ger dem möjlighet att yttra sig. I vissa fall får också Trafikverket, elbolag, telebolag, länsstyrelsen eller andra berörda myndigheter yttra sig.

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Inkommer inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla. Att ett beslut om förhandsbesked är bindande innebär att bygglovsenheten vid prövningen av bygglovet endast får pröva frågor som inte avgjorts genom förhandsbeskedet.

Följande handlingar ska redovisas i en ansökan om bygglov för förhandsbesked:

Här kan du läsa mer om förhandsbesked: 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/lov--anmalningsplikt/forhandsbesked/

Publicerad 2017-01-03, Uppdaterad 2019-09-23

Kontakt

0411-57 80 80
måndag - torsdag 10-12

Vad säger detaljplanen?

Innan du lämnar in en ansökan om bygglov är det bra om du är medveten om vad detaljplanen säger för just din fastighet. Det är detaljplanen och gällande lagstiftningar som ligger till grund för vår bedömning i ett ärende.

Om du behöver ha hjälp med att tolka detaljplanen är du välkommen att höra av dig till oss.