Marklov

När marklov krävs inom detaljplan

Inom områden med detaljplan krävs, med vissa undantag, marklov för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.

När marklov inte krävs inom detaljplan

Om det i detaljplanen är bestämt ett visst höjdläge för markytan krävs det inte marklov för att höja eller sänka markytan till den angivna nivån.

Kommunen kan i en detaljplan minska marklovsplikten genom att införa en planbestämmelse som säger att det inte krävs marklov för schaktning eller fyllning. En sådan bestämmelse kan gälla för delar av planområdet eller för hela planområdet. 

Marklov för trädfällning eller skogsplantering inom detaljplan

I en detaljplan kan lovplikten utökas till att gälla även trädfällning och skogsplantering. Det kan exempelvis bli aktuellt med marklov om det finns ett behov av att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, exempelvis en allé. Att marklov kan krävas för skogsplantering innebär inte att kommunen kan reglera plantering av fruktträd på villatomter och liknande åtgärder.

När marklov krävs inom områdesbestämmelser

I områdesbestämmelser kan kommunen införa bestämmelser om att marklov krävs för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Det får enbart ske inom ett område som är avsett för bebyggelse eller ligger i närheten av en befintlig eller planerad anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde. 

Här kan du läsa mer om marklov: 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/lov--anmalningsplikt/marklov/

Följande handlingar ska redovisas i en ansökan om bygglov för marklov:

Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan eller anmälan om kontrollansvarig: http://www.ystad.se/boende--miljo/bygga/exempelritningar/

 

Publicerad 2017-02-16, Uppdaterad 2019-09-26

Kontakt

0411-57 80 80
måndag - torsdag 10-12