Rivningslov

Vad innebär rivning

Begreppet rivning innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad, det vill säga även stommen. Man kan alltså ta bort byggnadens icke bärande delar såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som rivning, så länge stommen står kvar. Om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad, är det ändå att betrakta som rivning. Det räknas också som rivning när man tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

När krävs rivningslov?

I följande fall krävs det rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader:

  • inom ett område med detaljplan, om inte kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse, och
  • utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att rivningslov krävs.

När krävs inte rivningslov?

Rivningslov krävs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar. Men kommunen får, i detaljplan eller områdesbestämmelser, besluta att rivningslov krävs även för sådana rivningar. 

Anmälan för rivning

Om man ska riva byggnader eller delar av byggnader som inte behöver rivningslov kan anmälan till byggnadsnämnden krävas istället för ett rivningslov. 

Materialinventering

Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. En materialinventering kan implementeras i kontrollplanen.

Tillstånd enligt annan lagstiftning

Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, för att riva en byggnad eller byggnadsdel, kan det krävas anmälan eller tillstånd enligt annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturminneslagen.

Här kan du läsa mer om rivningslov: 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/lov--anmalningsplikt/rivningslov/

Följande handlingar ska redovisas i en ansökan om bygglov för rivningslov:

Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan eller anmälan om kontrollansvarig: http://www.ystad.se/boende--miljo/bygga/exempelritningar/

Vad säger detaljplanen?

Innan du lämnar in en ansökan om bygglov är det bra om du är medveten om vad detaljplanen säger för just din fastighet. Det är detaljplanen och gällande lagstiftningar som ligger till grund för vår bedömning i ett ärende.

Om du behöver ha hjälp med att tolka detaljplanen är du välkommen att höra av dig till oss.

Publicerad 2016-12-20, Uppdaterad 2019-09-25

Kontakt

Telefontid mån-tors 10-12
0411-57 80 80

Sara Lager
Bygglovschef

Carl-Michael Widén
Bygglovsarkitekt

Gudrun Schmidt
Bygglovsarkitekt

Monika Ovesson
Bygglovshandläggare