Tillsyn

                        

Anmälan

Om du vill anmäla någon som du tror har påbörjat t ex en olovlig byggnation, eller en granne som har ovårdad tomt eller byggnad, skicka ett mail med din anmälan till sam@ystad.se eller till postadress:

Ystads kommun
Stadsbyggnadsavdelningen
27180 Ystad

Om du vill göra en anonym anmälan behöver du lämna den i vår brevlåda på Tobaksgatan 11, utan namn. Du kan tyvärr inte lämna en anonym anmälan via mail eftersom det räknas som en allmän handling och då har alla rätt att se detta mail.

Allmänt om tillsyn

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas.

Tillsynsmyndighet i plan- och bygglagstiftningen är framförallt byggnadsnämnden men även länsstyrelsen, Boverket, regeringen och Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndigheter som har tillsynsansvar. Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse, en dom eller andra beslut.

Byggsanktionsavgifter

Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Det är byggnadsnämnden som med ett undantag ska ta ut byggsanktionsavgift. Undantaget är byggsanktionsavgift för underlåtenhet att upprätta en prestandadeklaration för byggprodukter som Boverket beslutar om.

Förelägganden

Om det skett en överträdelse av bestämmelser, domar eller beslut som omfattas av byggnadsnämndens tillsyn kan nämnden under vissa förutsättningar besluta om olika typer av förelägganden för att åstadkomma rättelse eller genomförande av en åtgärd.

Förbud

Om det har skett en överträdelse av bestämmelser, domar eller beslut som omfattas av byggnadsnämndens tillsyn kan nämnden under vissa förutsättningar besluta om förbud mot fortsatt arbete, åtgärd eller användning. 

Verkställighetsmedel

Om ett föreläggande eller förbud inte följs eller om byggnadsnämnden mot bakgrund av tidigare erfarenheter gör bedömningen att dessa inte kommer att följas har byggnadsnämnden möjlighet att använda sig av olika verkställighetsmedel, till exempel vite och handräckning.

Enkelt avhjälpta hinder

I plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Assistansklocka som hjälpmedel hittar du på: http://ystad.se/boende--miljo/bygga/blanketter/

Bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder i PBL preciseras och konkretiseras i Boverkets föreskrifter, HIN. I HIN anges hur olika hinder och brister i den fysiska miljön ska eller bör åtgärdas. HIN gäller både publika lokaler och allmänna platser.
 
Byggnadsnämnden har tillsyn över att enkelt avhjälpta hinder åtgärdas.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. OVK ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Bestämmelserna om obligatorisk ventilationskontroll i PBL preciseras och konkretiseras i Boverkets föreskrifter, OVK.

Syftet med bestämmelserna om OVK är att öka förutsättningarna för ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader.

Det är byggnadsnämnden som ansvarar för tillsynen över att bestämmelserna om OVK följs.

Hissar och andra motordrivna anordningar

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk. Det finns också krav på när och hur motordrivna anordningar i byggnadsverk får användas. Kraven preciseras ytterligare i föreskrifter som Boverket gett ut, H.

På grund av de allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid fel och brister på hissar och andra motordrivna anordningar är samhällets krav på dessa högre jämfört med andra installationer och anordningar i byggnadsverk.

Det är byggnadsnämnden och i vissa fall Arbetsmiljöverket som ansvarar för tillsynen över att bestämmelserna om hissar och andra motordrivna anordningar följs.

 

Här kan du läsa mer om tillsyn: 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/

Publicerad 2017-01-03, Uppdaterad 2019-11-06

Kontakt/öppettider

Byggnadsinspektör Magdalena Svensson
Telefontid: tis, ons, tors 10-12
0411- 57 72 30
Tobaksgatan 11
sam@ystad.se

Tillsynsanmälan

För att göra en anmälan på exempelvis en ovårdad tomt, ovårdat byggnadsverk eller arbete som påbörjats utan startbesked, fyll i en tillsynsblankett här och skicka den till sam@ystad.se eller till postadress:

Ystads kommun
Stadsbyggnadsavdelningen
271 80 Ystad