Bygglovs-abc

A B C D E F G H I K L M P R S T U V Å Ä Ö

A

Altan – utan bygglov kan du uppföra en låg altan, där altangolvet inte någonstans ligger högre än 0,5 meter ovanför den ursprungliga omgivande marken. Om altangolvet ligger högre än 0,5 m blir altanen mätvärd och ska räknas med i byggnadsarean. En högre altan påverkar utseendet på byggnaden och kräver därför bygglov. En altan behöver också bygglov om den byggs så att det blir ett användbart utrymme under. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov, liksom inglasning av altan.

För mer information, se Boverket. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/nybyggnad/

Avvikelse - Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte kan du oftast läsa om i planbeskrivningens och planbestämmelsernas uttalade syften och underförstådda syften (som framgår genom t.ex. planbestämmelser). Om avvikelsen är liten eller stor måste bedömas från fall till fall och ska inte bara bedömas utifrån absoluta mått och tal. Avvikelsens art och storlek ska relateras till skalan och karaktären hos miljön och avvikelsens prejudicerande effekt i området ska beaktas. Om avvikelsen är liten görs ett grannehörande. Om grannarna är positiva kan ärendet tas på delegation av en tjänsteman. Om någon granne är negativ eller om avvikelsen räknas som stor har du rätt att pröva ärendet i myndighetsnämnden (politiker) som beslutar i ärendet.

Avfallshantering – större anläggningar för avfallshantering som täcker flera fastigheters behov, till exempel återvinningsstationer, är alltid bygglovspliktiga. Bor du i enbostadshus är det sällan att din avfallshantering kräver bygglov. Vid frågor om sophantering, kontakta avfallsenheten, 0411-57 71 00 / kundtjänst-avfall@ystad.se

B

Balkong och burspråk– Det krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel. Undantaget gäller enbart för en- och tvåbostadshus inom områden med detaljplan. Det finns ingen begränsning i storlek och höjd men tillbyggnaden ska vara ett komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten och får inte dominera över den befintliga byggnaden. Om tillbyggnaden görs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från de grannar som berörs av åtgärden. Tillbyggnaden får inte strida mot den detaljplan som gäller för området. Det kan innebära att det inte går att göra tillbyggnaden alls eller att storleken begränsas. Även utformning och placering kan påverkas av detaljplanebestämmelser. Tillbyggnaden får inte göras på en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område. Om kommunen i en detaljplan inför en utökad lovplikt för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel får den inte göras utan bygglov. Detsamma gäller om kommunen i en detaljplan, som är gjord före 1 juli 2017, har utökat lovplikten för sådana tillbyggnader, på högst 15 kvm, som avses i 9 kap. 4b §. Dessa små tillbyggnader har inget särskilt undantag från anmälningsplikten. Även om tillbyggnaden inte kräver bygglov kan den därför kräva anmälan. Det gäller till exempel om tillbyggnaden innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller om den väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. Om tillbyggnaden sker i form av en installation eller en väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation kan den också kräva anmälan.

Bergvärme – kräver inte bygglov, men andra tillstånd. Vänd dig till miljöförbundet för mer information, 0417-57 35 00 / exp@ystadosterlenmiljo.se

Braskamin – se anmälan.

Burspråk - klassas som en tillbyggnad och då krävs bygglov. Är det ett en- eller tvåbostadshus kan du välja att göra det som en attefallstillbyggnad, då krävs istället en anmälan. Se om din fastighet är belägen inom område som är undantaget från attefallsåtgärderna.

Byggbodar - Om byggbodarna ställs upp, längre än fyra veckor, på en annan fastighet än den som fått bygglov krävs ett tidsbegränsat lov. Om de däremot ställs upp på en fastighet som har fått bygglov ingår uppställningen av byggbodarna i det beviljade bygglovet.

För mer information, se Boverket. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/nybyggnad/

 

Byggnadsställning – Om åtgärden du behöver byggnadsställningen till kräver bygglov, ingår byggnadsställningen i bygglovet.

Byggskylt – Om byggskylten placeras på samma fastighet som bygglovet är beviljat på så ingår byggskylten i bygglovet.

Bärande konstruktion (bärande vägg) - ändring av en byggnads bärande konstruktion, exempelvis ingrepp i en bärande vägg, är anmälningspliktig oberoende var det än är i kommunen.

Båt – enskilt båtupplag/uppställningslager över vintern behöver inte bygglov. Båtupplag för fler än en båt behöver bygglov och bedöms som en anläggning.

C

Carport – kräver bygglov, även om du planerar att bygga en vägg på en carport.

Container – kräver oftast bygglov, om den är uppställd under en längre period. Undantag från lovplikt för containrar på industriområde. Det krävs inte bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra ett upplag eller en materialgård i liten omfattning i form av en eller flera containrar. För att en sådan anläggning ska vara undantagen från bygglov måste den placeras i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde. Upplaget får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Om man placerar containern närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från de grannar som berörs.

Camping - Se Ystads kommuns utredning om campingplatser och husbilsparkeringar

D

Dela en lägenhet till två – kräver bygglov.

Dränering – kräver inte bygglov. Ändrar du den blivande markhöjden mer än 0,5 meter i samband med dränering, krävs marklov inom detaljplanelagt område.

Dörr – klassas som fasadändring och kan kräva bygglov inom detaljplanelagt område. Ytterdörr kräver bygglov inom område som är av intresse för kulturmiljövården, se i detaljplanen för din fastighet. Innerdörr - kan kräva anmälan vid ny håltagning i bärande vägg eller vägg som är brandklassad.

E

Eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis är anmälningspliktig. Bygger du en skorsten längs fasaden kan det krävas bygglov inom kulturhistoriskt område.

Ekonomibyggnader - ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är lovpliktiga inom detaljplanelagt område men kräver varken bygglov eller anmälan om det ligger utanför detaljplanelagt område.

F

Flagga – kräver inte bygglov. Är den i närheten av trafik kan trafikenheten behöva kontaktas.

Flaggstång – kräver inte bygglov.

Friggebod – Kräver inte bygglov om den är max 15 kvadratmeter (yttermått), har en höjd från marknivån till taknock på 3 m samt placeras 4,5 m från fastighetsgränserna. Flera friggebodar är tillåtna men den sammanlagda ytan får inte överskrida 15 kvadratmeter. Friggeboden kan ligga närmare gränsen mot grannen än 4,5 meter om den grannen godkänner detta. Friggeboden måste också ligga i "omedelbar närhet till bostadshuset", dock aldrig närmare allmän plats eller gata än 4,5 meter.

Fönster – är en fasadförändring och kräver oftast bygglov inom område med detaljplan. Se också takfönster.

G

Garage – kräver bygglov. Även fasadändringar behöver bygglov, exempelvis att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster.

Gräva – kräver inte bygglov. Ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs det marklov.

H

Hiss - installation eller betydande ändring av hiss är anmälningspliktigt. För mer information om besiktning av hissar kan du ta del av länsstyrelsens skrift: "fungerar hissen?"

Husvagn, husbil och fritidsbåt - Det krävs inte bygglov för säsongsförvaring av högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Undantaget från krav på bygglov gäller både för fastigheter som ligger inom och utanför område med detaljplan. Uppställningen får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Om båten, husvagnen eller husbilen placeras närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Uppställningen får inte ske vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område. Om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser får uppställningen inte heller ske utan bygglov.

Häck – kräver inga tillstånd. Det finns dock rekommendationer kring höjd av häckar i närheten av vägkorsning och utfarter. Ska du plantera en häck rekommenderar vi dig att prata med din granne. Vill du att grannen ska ta bort eller ansa sin häck, prata med dem först. Bestämmelser kring häckar och olägenheter finns i jordabalken.

I

Inglasning av balkong – kräver bygglov.

K

Kakelugn – se anmälan.

Komplementbyggnader (garage, carport och förråd)  - på 25 kvadratmeter, så kallade Attefallshuset, är anmälningspliktigt. I övrigt är komplementbyggnader bygglovspliktiga.

Kontrollplan - Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Kontrollplanen bör omfatta kontroll av projektering, bygg- och rivningsåtgärder. Den ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet.

Här kan du läsa mer om kontrollplaner

Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan

L

Lekstuga – Lekstuga kan bedömas som komplementbyggnad vilket kräver bygglov om den i sin konstruktion bedöms vara varaktig, det vill säga kommer att stå på samma plats under en längre tid. Är byggnaden mindre kan den rymmas under friggebodsreglerna. Tänk på att friggebodsreglerna inte gäller för flerfamiljshus, förskolor och skolor.

Luftvärmepump  http://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/privatperson/varmepumpar/ För mer information kontakta Miljöförbundet, 0417-57 35 00 / exp@ystadosterlenmiljo.se

Lägenhet (bostad) - att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus är anmälningspliktigt. Hänvisa till attefall. I hus med två eller fler lägenheter är åtgärden bygglovspliktig. Tänk på att hisskravet utlöses om en byggnad får en tredje våning/vind.

Ljusanordningar - I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om: den avsedda användningen av anordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen, eller anordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Ljusanordningar som inte kräver bygglov får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

M

Mark – ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov inom detaljplanelagt område. För att ändra markbeläggning eller markyta krävs inget lov.

Markis – kräver sällan bygglov. Markisen får inte vara permanent utfälld. Om det är en betydande fasadförändring krävs bygglov. Andra regler kan finnas om huset är kulturskyddat. Se stadsmiljöprogrammet: https://ystad.se/boende--miljo/planer-och-program/program-/ystads-stadsmiljoprogram-/ 

Mast – kräver bygglov.

Materialgård - Permanent anläggning som är avsedd att användas för upplag. För att anordna, flytta eller väsentligt ändra upplag och materialgårdar krävs det bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Det är dock inte alla upplag och materialgårdar som kräver bygglov, vissa kriterier måste vara uppfyllda. Dessutom finns vissa undantag från lovplikten. Alla upplag och materialgårdar kräver inte bygglov. För att de ska vara bygglovspliktiga behöver följande omständigheter vara uppfyllda: förvaringen ska vara utomhus, de ska fungera självständigt i förhållande till annan verksamhet på platsen, de ska ha viss varaktighet och de ska ha viss omfattning.

För mer information, se Boverket. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-anlaggningar/upplag-och-materialgardar/

Mur – om den är över 0,5 meter hög krävs alltid bygglov.

Måla – För ommålning av en-och tvåbostadshus som innebär en betydande ändring av husets eller områdets karaktär krävs bygglov inom detaljplanelagt område. Annars krävs ej bygglov. För övriga typer av byggnader krävs bygglov inom detaljplanelagt område. I områden som är kulturhistoriskt värdefulla krävs bygglov. För rådgivning, kontakta vår byggnadsantikvarie på 0411-57 78 52

P

Parabol – kräver ej bygglov. Gäller det flerbostadshus kan fastighetsägaren ha egna bestämmelser.

Parkeringsplatser – kräver ej bygglov om det gäller anläggning av en eller två platser till ett en- eller tvåbostadshus. I övrigt krävs bygglov. Tänk på att om du ändrar markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov.

Pergola – är genomsiktlig till mer än hälften och kräver inte bygglov oavsett höjd.

Plank – kräver bygglov om det är tätare än femtio procents genomsiktlighet (ny rättspraxis sedan november 2014). och högre än 0,8 meter.

Planlösning - en betydande ändring i en byggnads/lägenhets planlösning, som till exempel påverkar tillgängligheten, brandutrymning, vatten eller ventilation, är anmälningspliktig.

Pool - kräver inte bygglov. Om poolen ansluts till husets befintliga vattenmätare och allt grävs inne på egna tomten, så behövs det inte anmälas något till va-avdelningen. Ska fastighetsägaren ha en ny vattenservis till poolen så är det ansökan om serviser och vattenmätare som gäller och man får betala anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa.

För trädäck i anslutning till pool se altan.

Poolen måste vara säker, inte bara för familjemedlemmarna utan även för små barn i grannskapet som kan förirra sig in på din tomt i ett obevakat ögonblick. Därför ska du sätta upp ett staket runt poolen som ska vara minst 90 centimeter högt och som är svårt att klättra över. Grindar i staketet ska inte kunna öppnas av barn. Ett annat alternativ är att ha ett godkänt poolskydd som klarar vikten av ett barn utan att ge vika.

Oftast krävs inte bygglov för poolen. Men det krävs lov i särskilda fall, till exempel om poolen byggs upp mer än 60 centimeter vid fasaden eller om byggandet innebär en markhöjning runt poolen på mer än en halv meter. För helt nedgrävd pool krävs inget bygglov. Om poolen byggs nära tomtgränsen bör du rådgöra med närmsta granne, men du behöver inte bygglov. Observera att murar, altaner och pooltak kan kräva bygglov. Kontakta bygglovsenheten för information om vad som gäller för dig.

R

Rivning av byggnad - Rivning av en byggnad eller del av byggnad är anmälningspliktigt om det ligger utanför detaljplanelagt område och inte är en bygglovbefriad byggnad/åtgärd. Rivning inom detaljplanelagt område kräver rivningslov.

S

Schakta – kräver oftast marklov. Ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov inom detaljplanelagt område. Justering av mark i samband med byggnation ingår oftast i bygglovet. Vid schaktning utanför område med detaljplan ska länsstyrelsen kontaktas.

Skylt – inom detaljplanelagt område krävs bygglov för skylt. När det gäller skyltar utanför område med detaljplan ska länsstyrelsen kontaktas. Läs mer under fliken "bygglov", "skyltar"

Skorsten – inom område med detaljplan kräver bygglov. Utanför område med detaljplan är skorsten anmälningspliktig.

Skärmtak – kräver ibland bygglov. Får byggas utan bygglov på en- och tvåbostadshus över exempelvis uteplatser, altaner, balkonger eller entréer. Taket får då inte vara större än totalt 15 kvadratmeter. Skärmtaket får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om grannen gett sitt medgivande får det placeras närmare. I övrigt är skärmtak bygglovspliktiga.

Slå ihop två lägenheter till en – anmälningspliktigt.

Solfångare och solceller – se solcellsanläggning.

Sopskåp – se avfallshantering.

Soprum – se avfallshantering.

Spaljé – om genomsiktligheten är femtio procent eller mer, krävs inte bygglov (ny rättspraxis sedan november 2014), oavsett höjd. Se även plank.

Staket – om genomsiktligheten är tätare än femtio procent, krävs bygglov om det är högre än 1,1 meter. Se även plank.

Stambyte – är anmälningspliktigt.

Stängsel – se staket.

T

Takmaterial – om fastigheten ligger inom detaljplanlagt område krävs det bygglov om material och/eller kulör ändras. Dock kan det inom en del kulturhistoriskt intressanta områden krävas bygglov även om man avser att ändra till befintligt material och/eller kulör.

Takfönster – kräver bygglov inom område med detaljplan.

Takkupa – kräver antingen bygglov eller kan klassas som en attefallsåtgärd och är då anmälningspliktig.

Terass – se altan.

Tillbyggnad - är bygglovpliktig. Är tillbyggnaden 15 kvadratmeter eller mindre kan den klassas som en attefallstillbyggnad och kräver då inte bygglov men är anmälningspliktig.

Tilläggsisolering – kan ses som en fasadförändring och kräver då bygglov inom detaljplanelagt område.

Trappa – kräver sällan bygglov. Är det en ny trappa inomhus är den anmälningspliktig då den ändrar planlösningen och påverkar den bärande konstruktionen.

Träd – det krävs inga tillstånd att plantera träd på sin tomt. Tänk på att grannen kan uppleva träd som störande om de skuggar, skymmer utsikt eller fäller löv. Vill du att grannen ska ta ner sitt träd, eller klippa det, prata med grannen först. Bestämmelser kring träd och olägenheter finns i jordabalken. Se också trädfällning.

Trädfällning – bygglov krävs om detaljplanen för fastigheten reglerar detta, vilket är ovanligt. Tänk på att du enbart får fälla träd som står på din egen fastighet. När det gäller Sandskogen ska parkenheten kontaktas på 0411-57 70 85.

U

Upplag – Ett upplag är enligt TNC en förvaringsplats av exempelvis material, varor eller andra föremål vid ett kortvarigt uppehåll mellan två moment under produktion eller för färdiga produkter i avvaktan på borttransport. (TNC. Plan- och byggtermer 1994. Tillgänglig på Rikstermbanken)

Enligt Nationalencyklopedin, NE, är ett upplag ett avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall, produkter eller material. För att anordna, flytta eller väsentligt ändra upplag och materialgårdar krävs det bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Det är dock inte alla upplag och materialgårdar som kräver bygglov, vissa kriterier måste vara uppfyllda. Dessutom finns vissa undantag från lovplikten. Alla upplag och materialgårdar kräver inte bygglov. För att de ska vara bygglovspliktiga behöver följande omständigheter vara uppfyllda: förvaringen ska vara utomhus, de ska fungera självständigt i förhållande till annan verksamhet på platsen, de ska ha viss varaktighet och de ska ha viss omfattning.

För mer information, se Boverket. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-anlaggningar/upplag-och-materialgardar/

Uterum – kräver bygglov. Ett fristående uterum kan vara bygglovbefriat om det följer friggebodsreglerna.

Utfart – kräver inte bygglov. En grundregel är att inga utfarter får läggas närmre en korsning än 10 m. Du kan kontakta trafikenheten. tobias.gustafsson@ystad.se / 0411-57 70 83 eller Mats.nylen@ystad.se / 0411-57 76 30. Vissa områden har utfartsförbud, se vad som gäller för just din fastighet i detaljplanen.

Uteservering – kan kräva bygglov.

Uteplats – kräver inte bygglov. Om du på uteplatsen bygger en altan eller ändrar markens nivå kan det däremot krävas ett lov. Se altan respektive mark.

V

Varsamhet - Ändring av byggnader, liksom ändring av andra bygglovspliktiga anläggningar och bebyggelseområden, ska alltid göras varsamt så att deras kulturvärden tas tillvara. Genom varsamhetsbestämmelser kan kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser tydliggöra vad varsamhetskravet innebär för det aktuella området. Det finns även bebyggelseinventeringar.

Vatten, ventilation och avlopp - installation eller väsentlig ändring av detta är anmälningspliktigt.

Vindsinredning – om det är en tillkommande bostad krävs bygglov, inreder du exempelvis från vindsförråd till bostad krävs bygglov (ändrat användningsområde kräver bygglov). Inreder du en befintlig vind i ett enbostadshus krävs inte bygglov, men åtgärden är anmälningspliktig. Tänk på att hisskravet kan utlösas om det blir en tredje våning.

Väderskydd -Det krävs inte bygglov för nybyggnad av väderskydd för kollektivtrafiken. Exempel på sådana byggnader är busskurer, spårvagnskurer och båtkurer. Väderskyddet får inte vara större än 15 m2 och inte ha en taknockshöjd som överstiger 3 meter. Väderskyddet måste vara fristående, så undantaget från lovplikt gäller alltså inte om väderskyddet är en del av en annan byggnad. Byggnaden får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Undantaget från lovplikten gäller inte om väderskyddet placeras i direkt anslutning till ett annat väderskydd. Det gäller inte heller om åtgärden vidtas inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Om det finns en skylt på väderskyddet kan skylten kräva bygglov även om väderskyddet inte gör det.

Värmepump – kräver sällan bygglov, men är ibland anmälningspliktig. Kontakta Miljöförbundet 0417-57 35 00 / exp@ystadosterlenmiljo.se http://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/privatperson/varmepumpar/

Växthus - ett växthus är en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i det. Det krävs bygglov för ett växthus. Läs mer på http://www.ystad.se/boende--miljo/bygga/bygglov/komplementbyggnad/ Växthus är i vissa fall bygglovsbefriade. Läs mer om detta på http://www.ystad.se/boende--miljo/bygga/bygglov/bygglovsbefriade-atgarder/

Å

Återvinningsstationer – se avfallshantering.

Ä

Ändrad användning - vill man väsentligen ändra användningen i en byggnad, lokal eller bostad krävs alltid bygglov. Exempelvis kontor till bostad, affärsverksamhet till restaurangverksamhet, ladugård till verkstad, bostad till förskola eller garage till boendeyta. Det gäller även om man inte behöver göra några byggnadstekniska förändringar och gäller också om den ändrade verksamheten bara handlar om en del av byggnaden.

Ö

Öppen spis – se anmälan.

Publicerad 2020-03-23, Uppdaterad 2020-03-27