NBK_exempel.jpg

Nybyggnadskarta

Du kan antingen beställa en nybyggnadskarta via vår e-tjänst, eller fylla i en blankett som du sedan skickar med post eller mejlar till sam@ystad.se Leveranstiden är normalt ca 1-3 veckor. När du får den beställda nybyggnadskartan ska du rita in den tilltänkta åtgärden och därefter skicka tillbaka den till oss. Vad du behöver rita in på de olika nybyggnadskartorna står under rubrikerna här nedanför. 

Bygglovshandläggaren avgör vilken typ av karta som krävs för ditt ärende när de har granskat din ansökan med handlingar/ritningar.

Blankett för beställning av nybyggnadskarta/Utdrag ur primärkartan

Fullständig nybyggnadskarta

krävs för nybyggnad av bostad inom hela Ystads kommun och för större förråd, lagerlokal, industribyggnad eller dylikt inom planlagt område, även vid mycket terraserad tomt. För att säkerställa att informationen i kommunens primärkarta stämmer, kommer en mätningsingenjör besöka fastigheten.
På en fullständig nybyggnadskarta behöver du rita in mått på byggnaden, mått till tomtgränser, färdig golvhöjd, markens plushöjder vid tillfarten till fastigheten och vid fastighetens/tomtens hörn samt varje hörn av byggnaden

Kostnaden för Fullständig nybyggnadskarta regleras i PBL-taxan.

  • För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område, och/eller för ny- och tillbyggnad som ska anslutas till kommunalt VA, är priset för fastighetsyta upp till 5000 kvm 7999 kr enligt 2023 års taxa.
  • För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt område, eller inom detaljplan då ny- eller tillbyggnad inte ska anslutas till kommunalt VA, är priset för fastighetsyta upp till 5000 kvm 7578 kr enligt 2023 års taxa.

Förenklad nybyggnadskarta

ska ingå i bygglovsansökan för tillbyggnad, komplementbyggnad samt byggnad närmare fastighetsgräns än 4,5 meter om bygglovshandläggaren kräver det. För att säkerställa att informationen i kommunens primärkarta stämmer kommer en mätningsingenjör besöka fastigheten.
På en förenklad nybyggnadskarta behöver du rita in mått på byggnaden, mått till tomtgränser, nivåskillnad mellan golvhöjd och marken, eller vid tillbyggnad nivåskillnaden till den befintliga golvnivån.

Kostnaden för Enkel nybyggnadskarta regleras i PBL-taxan.

  • För ny- och tillbyggnad av komplementbyggnad och andra små, enkla byggnader, eller i andra fall då fullständig nybyggnadskarta inte krävs - 5894 kr enligt 2023 års taxa.

Utdrag ur primärkarta

När det gäller mindre tillbyggnader och komplementbyggnader kan det i samråd med bygglovshandläggaren räcka med ett utdrag från kommunens primärkarta. Där primärkarta saknas används Lantmäteriets fastighetskarta. Normalt görs ingen detaljmätning/kontroll på platsen.
På ett utdrag ur primärkarta behöver du rita in mått på byggnaden, mått till tomtgränser, nivåskillnad mellan golvhöjd och marken, eller vid tillbyggnad nivåskillnaden till den befintliga golvnivån.

Kostnaden för Utdrag ur primärkarta/fastighetskarta regleras i PBL-taxan.

  • För plank, murar och andra enklare byggnationer då enkel nybyggnadskarta inte krävs - 842 kr enligt 2023 års taxa.
Publicerad 2021-01-03, Uppdaterad 2023-01-13