7523522-privat-pool.jpg

Pool och tillbehör

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov, men det finns andra regler du behöver förhålla dig till.

Om du ändrar marknivån runt poolen genom schaktning eller fyllning kan du behöva marklov och om du vill ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan det krävas en anmälan. Det är oftast åtgärder som man gör runt omkring poolen som kan kräva bygglov, exempelvis om du vill ha ett pooltak eller uppföra ett plank runt poolen. 

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn och enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Läs mer här

Publicerad 2023-06-27