1742186-solar-panels.jpg

Solcellsanläggning

I många fall behövs inget bygglov för att montera en solcellsanläggning. Nedan gäller för en- och tvåbostadshus samt andra typer av byggnader.

Inget bygglov behövs:

 • om den monteras utanpå tak- eller fasadmaterialet.
 • om den följer byggnadens form och lutning.
 • om den monteras på byggnad utanför ett detaljplanerat område.
 • om den placeras fristående på marken.

Bygglov krävs:

 • om detaljplanen specifikt kräver bygglov för solcellsanläggningar.
 • om det finns en utökad lovplikt med speciella områdesbestämmelser utanför ett detaljplanelagt område.
 • om byggnaden eller miljön är kulturhistoriskt värdefull och ligger inom detaljplanerat område.
 • om byggnaden ligger i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglovsansökan – så går det till:

 1. Bygglovsansökan 

  Skicka in ansökan via e-tjänst     eller blankett. Bifoga samtidigt:
  - Kontrollplan
  - Produktblad med prestandadeklaration som innefattar EMC-standard, information om matning till låg- eller högspänningsnät och DC-brytare.
  - Fasadritning där du ritar in solcellerna.
  - Situationsplan där du markerar var solcellsanläggningen ska placeras.
  - Gärna fotografier på byggnaden.
 2. Bygglov inklusive startbesked

  Om din ansökan beviljas meddelas du samtidigt startbesked. Beslutet börjar gälla 4 veckor efter att ärendet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar (POIT).
 3. Slutbesked

  När solcellerna är installerade ska du skicka in signerad kontrollplan för att få ett slutbesked. Du kan nu börja använda solcellerna.

Behövs anmälan?

Anmälan behövs enbart om solcellsanläggningen innebär att du måste göra åtgärder i husets stomme eller i bärigheten på något sätt. Om du även behöver söka bygglov för solcellsanläggningen kan du inkludera de åtgärder som behöver göras i husets stomme/bärighet i samma ansökan, ingen separat anmälan behöver då göras.

Har du frågor?

Har du frågor eller behöver hjälp att tolka detaljplanen är du välkommen att höra av dig till oss på bygglov@ystad.se. Vi har även drop-in, mellan 13-15 varje onsdag om du vill prata med en handläggare på plats.

Läs mer om solfångare och solcellspaneler på Boverkets hemsida, eller se en film om solceller där vår stadsarkitekt Leila Ekman förklarar vad som gäller för montering av solcellsanläggning.

Publicerad 2022-02-28, Uppdaterad 2023-10-02

Vad säger detaljplanen?

Innan du lämnar in en ansökan om bygglov för solceller är det bra om du känner till vad detaljplanen säger för just din fastighet. Det är detaljplanen och gällande lagstiftningar som ligger till grund för vår bedömning i ett ärende.

Om du behöver ha hjälp med att tolka detaljplanen är du välkommen att höra av dig till oss.