1742186-solar-panels.jpg

Solcellsanläggning

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller både för en- och tvåbostadshus och för andra typer av byggnader.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • De ska följa byggnadens form
  • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Utanför detaljplanelagt område krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt där områdesbestämmelser gäller.
Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte bygglovspliktiga.

Här hittar du information om vilka handlingar som behöver följa med din ansökan.

Titta gärna på filmen där Stadsarkitekt Leila Ekman förklarar bygglovsreglerna kring solfångare och solcellspaneler.

På Boverkets hemsida kan du hittar du ytterligare information om solfångare och solcellspaneler.

Publicerad 2020-02-28, Uppdaterad 2022-04-12

Vad säger detaljplanen?

Innan du lämnar in en ansökan om bygglov för solceller är det bra om du känner till vad detaljplanen säger för just din fastighet. Det är detaljplanen och gällande lagstiftningar som ligger till grund för vår bedömning i ett ärende.

Om du behöver ha hjälp med att tolka detaljplanen är du välkommen att höra av dig till oss.