Daggkapan_kartbild.jpg

Daggkåpan 2 m fl

inom stadsdelen Hälsobacken

Detaljplanens syfte är främst att pröva möjligheten att bebygga Daggkåpan 2, del av Hälsobacken 2:16 samt del av Hälsobacken 2:17 med bostäder med inslag av service. Omkringliggande fastigheter inom planområdet planläggs också för att säkra befintlig användning i plan, samt möjliggöra framtida bostadsbyggnation inom nuvarande verksamhetsmark.

Området avgränsas i öster av Kristianstadsvägen, i söder av Hälsobacksgatan och i väster och norr av bostäder.

Detaljplanen är överklagad och ärendet överlämnat till Mark- och miljödomstolen.

Planhandlingarna finns att ladda ner via länkar på den här sidan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Johan Maniet. Mejla johan.maniet@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

 

 

Publicerad 2019-04-01, Uppdaterad 2020-05-26