Backahallen_m_plangrans.jpg

Hälsobacken 2:2

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att avstycka en tomt från fastigheten Hälsobacken 2:2 för uppförande av en idrottshall. Idrottshallen ska användas såväl för skolundervisning som för annan idrotts- och motionsverksamhet. Idrottshallen ska knyta an till gång- och cykelnätet för att tryggt och säkert kunna nås av de boende i de norra stadsdelarna.

Området ligger i den norra delen av Ystads tätort. Det gränsar i söder mot Backaskolan, i väster mot ett parkområde med bollplaner och en lekplats, i norr mot en parkering/garage och ett enbostadshus samt i öster mot en parkering. Området omfattar ca 4 000 kvadratmeter mark. Marken ligger 29-32 meter över havet, med den lägsta punkten i väster och den högsta i öster mot parkeringen.

 

 

 

 

Publicerad 2020-04-21, Uppdaterad 2020-05-06