Kbro_14_111.jpg

Köpingebro 14:111, 14:30, 14:49

Syftet med detaljplanen är att ändra bestämmelsen om tillåten exploateringsgrad för fastigheterna Köpingebro 14:111, 14:30 och 14:49 så att tillåten exploateringsgrad blir 40 % av fastighetsarean, och att ta bort bestämmelsen om att fastigheterna endast får bebyggas med fristående hus. Gällande plan ska fortsätta gälla.

Det övergripande syftet bakom ändringarna är att hushålla med mark och att åstadkomma en mer stadsmässig bebyggelse i den centrala delen av Köpingebro.

 

 

 

Publicerad 2021-03-22

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad