Lotsen_idag.jpg

Lotsen 1, 2 och 9

Detaljplanens syfte är att fastigheten Lotsen 1 ska kunna användas dels för kontor, verksamheter samt besöksanläggning för kulturella ändamål, dels för bostäder. På fastigheterna Lotsen 2 och Lotsen 9 föreslås användningen centrum och skola. Planen syftar också till att reglera bebyggelsens omfattning, utformning och placering, särskilt med avseende på risker från järnvägen. Planen ska vidare göra det möjligt att indela Lotsen 1 i lämpliga fastigheter för respektive ändamål samt att ordna tillfarter till dessa.

Planområdet ligger i västra delen av Ystad, i stadsdelen Västra industriområdet cirka 2,2 km från centrala Ystad. Planområdet omfattas av fastigheterna Lotsen 1, 2 och 9 samt omgivande gatumark inom fastigheten Edvinshem 2:1. På fastigheten direkt öster om Lotsen 9 finns en livsmedelsbutik med tillhörande parkeringsyta. Väster om planområdet finns handel och småindustrier och i norr avgränsas området av småhusbebyggelse. Öster om planområdet finns bostadskvarter och i söder Ystadbanan.

Detaljplanen vann laga kraft 19 maj 2023

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Tove Heijel, mejla tove.heijel@ystad.se

 

 

 

 

Publicerad 2019-06-26, Uppdaterad 2023-05-25