Oja_adp.jpg

Öja industriområde ädp

Syftet för gällande detaljplan är att möjliggöra ett område för verksamheter med inslag av handel, där upplevelsen av området görs mer tilltalande med grönområden, delvis trädplanterade gator och bestämmelser om utformning av bebyggelse och gator. Grönområden fungerar som skyddszon mot omgivningen samt ger plats för växt- och djurliv och dagvattenhantering. Gång- och cykelbanor gör det möjligt för oskyddade trafikanter att färdas tryggt och säkert.

Syftet med ändring av den ursprungliga detaljplanen för Öja 16:17 är att ändra så att gator i sin helhet kan förläggas på mark som utgör allmänna platser. I norra delen av planområdet ska detaljplanen upphävas så att en enskild väg kan breddas för tillräcklig framkomlighet och säkerhet. Upphävandet ska ske inom sådan bredd så att vägen fungerar såväl för dagens trafik som för den trafikökning som kan ske inom överskådlig tid.

Planen vann laga kraft 9 juli 2020.


Planhandlingarna finns att ladda ner via länkar på den här sidan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Malin Blomberg Hading.
Mejla malin.blomberghading@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

 

Publicerad 2020-02-21, Uppdaterad 2020-07-09

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad