Svarvaren_9.jpg

Svarvaren 9

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från industri till blandad stadsbebyggelse med bostäder, centrumverksamhet och kontor samt ett mobilitetshus. Detaljplanen ska konkretisera kommunens övergripande mål för Surbrunnsområdet; en blandad, levande stadsdel, ett hållbart byggande, en tydlig grönstruktur och att binda samman stadsdelar.
Bebyggelsens gestaltning, omfattning och höjd ska prövas genom detaljplaneprocessen med utgångspunkt i skissförslaget och beskrivningen men med stor hänsyn till allmänna intressen och allmänhetens synpunkter.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Nina Begovic, mejla nina.begovic@ystad.se

 

 

Publicerad 2023-04-04, Uppdaterad 2023-08-29

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad