Urmakaren.jpg

Urmakaren 23 m fl

Detaljplanens syfte är att ersätta nuvarande verksamhetsområde genom att möjliggöra ny bostadsbebyggelse för ca 400 bostäder med inslag av centrumverksamhet i bottenvåning, vårdboende samt planlägga befintlig parkmark.

Planområdet ligger i den östra delen av centrala Ystad. Området gränsar i norr till Herrestadsgatan och i väster till Surbrunnsvägen med befintliga bostadsområden och, i söder och väster till Fridhemsgatan respektive Disponentgatan med verksamhetsområden och blandad stadsbebyggelse.

Detaljplanen var utställd på samråd 9 september - 4 oktober 2019.

Planhandlingarna finns att ladda ner via länkar på den här sidan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Malin Blomberg Hading.
Mejla malin.blomberghading@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

Publicerad 2016-10-20, Uppdaterad 2020-10-27