Vrakbåten 1 m m

inom stadsdelen Edvinshem i västra delen av Ystad

karta som visar området

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planens syfte är att göra det möjligt att använda den östra delen av planområdet för handel, kontor och lager, och den västra delen för bostäder i flerbostadshus. Planen syftar också till att reglera bebyggelsens omfattning, utformning och placering, särskilt med avseende på risker från järnvägen. Även gång- och cykelvägen i väster ingår för att undvika att denna blir kvar som en rest i nu gällande detaljplan för området, men här föreslås ingen ändring.

Planområdet är beläget i stadsdelen Edvinshem i västra delen av Ystad. Området gränsar till järnvägen i söder, Västra industriområdet i väster, Erik Dahlbergsgatan i norr och privatägda bostadsfastigheter i öster.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-11-12.

Publicerad 2017-03-23, Uppdaterad 2019-02-26

Kontakt

Samhällsbyggnad
sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad