Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningen visar vilka konsekvenser planprogrammet får inom en rad olika områden som kommunikation, kulturmiljö, fiske och kustzonen.

Planprogramområdet berör en rad olika riksintressen, såsom riksintresse för kommunikation, kulturmiljövården, yrkesfisket och kustzonen. Miljöaspekter som berörs är främst stads- och landskapsbild, luftkvalitet, buller, natur- och kulturmiljö, dagvatten markföroreningar och riskaspekter.

I konsekvensbedömningen anges konsekvenser i en skala från ingen/obetydlig konsekvens, små konsekvenser, måttliga konsekvenser till stora konsekvenser utifrån relationen mellan de befintliga värdena och omfattningen av den förväntade påverkan (effekten).

Läs Miljökonsekvensbeskrivningen i pdf-format.

Publicerad 2020-01-10