Inre_hamnen_soderifran_EQA_0595.JPG

Planprogram

Kommunfullmäktige har godkänt planprogrammet för Hamnstaden. Det innebär att det finns en gemensam målbild och övergripande struktur för den nya stadsdelen.

Planprogrammet redovisar förutsättningarna för att utveckla detta centrumnära område till en blandad stadsbebyggelse med god kollektivtrafikförsörjning. Ambitionen är att staden med goda boendekvaliteter ska kunna samexistera med hamnens verksamheter. Här lever man klimatsmart i ett vatten-, stadskärne- och stationsnära läge. Hamnstaden avgränsas av järnvägen i norr, marinan i väster, Ekenäsgatan och Bornholmsgatan i öster och Revhuskajen i söder.

Planförslaget följer gällande översiktsplan och är en vidareutveckling av den vision som redovisas i den fördjupade översiktsplanen för Staden Ystad 2030. Planprogrammet fungerar som en gemensam målbild och ligger till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla Hamnstaden. Det säkerställer också kommunens viljeriktning och en övergripande struktur som håller samman stadsdelen. Programmet ska vara vägledande för fortsatt planering för området och kommande beslut om området.

Ett planprogram är det inledande skedet i utvecklingen. Hur området faktiskt kan bebyggas kommer att klaras ut under kommande detaljplaners samråds-, gransknings- och antagandeskeden, och genom dialogen med myndigheter, berörda organisationer och sakägare. I dessa processer kan mer detaljerade strukturer tas fram. Då avgörs också bebyggelsens höjd, omfattning, utformning och färgsättning.

Planprogrammet visar hur området kan byggas ut i fyra etapper, med början i den nordvästra delen. De fyra etapperna kan brytas ner i mindre deletapper, allt efter efterfrågan och delaktighet från olika byggaktörer. Planprogrammet visar på en möjlighet att bygga cirka 1 500 bostäder, men i vilken takt dessa byggs beror bland annat på marknadsläget i Ystad och konjunkturen i Skåne. Förutsättningarna kommer att förändras under tiden, liksom lösningarna för de utmaningar som finns vad gäller klimatförändringar och buller.

Klicka på länken för att läsa hela planprogrammet.

Publicerad 2020-09-10, Uppdaterad 2021-03-16