8B7B3973_1.jpg

Landsbygdsstrategi

Syftet med landsbygdsstrategin är att belysa möjligheter, förutsättningar och utmaningar för landsbygden samt att visa kommunens prioriterade strategiska områden för landsbygden. Strategin ska vara en grund för samverkan mellan verksamma aktörer på landsbygden och i byarna och vara vägledande för kommunens fortsatta arbete med landsbygdsutveckling. 

Landsbygdsstrategin ska visa hur kommunen och landsbygdens aktörer gemensamt och var för sig kan arbeta för att bevara landsbygdens kvalitet och skapa hållbar utveckling av Ystad som helhet. Landsbygdsstrategin ska utgöra ett av flera verktyg för att förverkliga och konkretisera kommunens vision.

Målet för landsbygdsstrategin är:

• att den ska innehålla strategier och tydliga ställningstaganden som visar den övergripande inriktningen för kommunens landsbygdsutveckling.

• att den ska vara brett kommunicerad och tas fram i en inkluderande process.

• att den ska ge en förståelse för hur såväl kommunen som andra aktörer kan arbeta enskilt och i samverkan för att främja en positiv utveckling för Ystads landsbygd, såväl för boende som verksamma.

• att den ska vara kortfattad och lättillgänglig, som målbild ska landsbygdsstrategin utgöra ett dokument på 12-16 sidor som mer visar hur än varför.

 

Målgrupp för landsbygdsstrategin är politiker i såväl kommunstyrelse som nämnder, tjänsteorganisationen samt boende och aktörer i byar och på landsbygden. 

Under processen att ta fram landsbygdsstrategin kommer den utgöra ett underlag för politisk diskussion om hur kommunens resurser kan fördelas och prioriteras. De strategier som kommer att identifieras under arbetets gång behöver värderas utifrån var och hur kommunens resurser gör bäst nytta.


Tidslinje

Har du frågor och funderingar kan du kontakta projektledare Erik Hellberg på mejl, erik.hellberg@ystad.se

 

 

 

Publicerad 2020-09-16, Uppdaterad 2020-09-28