Staden Ystad år 2030

I juni 2016 antog kommunfullmäktige en ny fördjupning av översiktsplanen för staden Ystad - Staden Ystad 2030. Planen blickar fram till år 2030 och belyser hela stadens utveckling i ett sammanhang.

Det handlar till exempel om behovet av nya områden för bostäder, handel och verksamheter, stadens grönstruktur, behovet av infrastruktur och hamnområdets framtida omvandling.

Flygvy över hamnen. Illustration: Nyréns Arkitektkontor
Flygbild över västra hamnområdet. Illustration: Nyréns Arkitekter.

Hur miljöaspekter har integrerats i planen

I samband med att planen togs fram arbetades också en miljökonsekvensbeskrivning för planen fram. I den redovisas vilka konskevenser som kan uppstå för miljön när planen genomförs. Kommunfullmäktige godkände i december 2016 en särskild sammanställning för miljökonsekvensbeskrivningen som hör till planen. Sammanställningen redovisar hur miljöaspekterna har arbetats in i planen.

Läs mer om planen

I menyn till höger under rubriken länkar hittar du plandokumentet. Dels i en större fil men också uppdelad i några mindre filer. På grund av personuppgiftslagen har personnamn ersatts med bokstaven X i utställningsutlåtandet.

Publicerad 2013-11-13, Uppdaterad 2018-10-25