DSC03098.jpg

Planeringsstrategin

Planeringsstrategin är en del av den kommunala översiktliga planeringen.

Syftet med en planeringsstrategi är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. Nya förutsättningar och kunskaper som tillkommit sedan översiktsplanen antogs, vägs in i bedömningen. Det kan handla om nya lagkrav, nationella mål, förändrad politisk vilja inom kommunen och ny kunskap som rör den fysiska planeringen.

Planeringsstrategin i sig innebär ingen ändring av översiktsplanen. Den talar enbart om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen, och om det finns delar av planen som behöver ändras. Genom att arbeta med strategin kan kommunen belysa de ändrade planeringsförutsättningar som sker, och sedan göra prioriteringar och satsningar i sin fortsatta översiktsplanering.

Senast 24 månader efter ett ordinarie val ska kommunen, i en planeringsstrategi, bedöma vilka delar av översiktsplanen som fortfarande är aktuella. Den 13 juni 2024 antogs Ystads kommuns första planeringsstrategi. Den sammantagna bedömningen är att kommunens översiktsplan, samt alla fördjupningar förutom översiktsplanen för Köpingebro, anses aktuella. Arbete pågår med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Köpingebro och Nybrostrand. 

Publicerad 2024-06-19