Flygbild_Stortorget.JPG

Stortorget Ystad

Stortorget i Ystad är en viktig mötesplats för både Ystadsbor och besökare. Platsen är också ett riksintresse med nationellt viktiga värden och kvaliteter. Det är nu tid att ta fram ett planprogram och en ny detaljplan för området.

Arbetet med att ta fram en plan för Stortorget sker i form av ett så kallat utökat förfarande. Först tas ett särskilt planprogram fram som innehåller utgångspunkter och mål och som tydliggör förhållanden och olika förslag. Därefter tas en detaljplan fram som också ska samrådas med allmänheten. 

Medborgardialog

Resultatet från medborgardialogen i september tas med i arbetet med att sammanställa ett planprogram. Arbetet med detaljplanen pågår sedan under 2020 och även den kommer att samrådas och då är invånare välkomna med synpunkter.

Attraktiv, tillgänglig och trygg

Målet är att skapa en attraktiv, tillgänglig och trygg torgmiljö som kan fungera som en mötesplats året om. Planen ska främja torghandel, folkliv och uteserveringar.

Planen ska också reglera användning, utformning och bevarande av Gamla rådhuset så att rådhuset fungerar som en samlings- och mötespunkt för medborgare och besökare, och så att byggnadens särskilda värden skyddas. Samtidigt ska planen göra det möjligt att uppföra en tillbyggnad söder om den befintliga byggnaden.

Planens syfte är vidare att åstadkomma förbättrade trafiklösningar, parkeringsplatser och hållplatser för kollektivtrafiken med stor hänsyn till oskyddade trafikanter.

Idétävling för tillbyggnad av Gamla rådhuset

2017 genomfördes en idétävling för gestaltning av en permanent tillbyggnad till Gamla rådhuset. Tävlingen var ett första steg i att ta fram underlag till den nya detaljplanen. Tävlingsresultatet visade att det finns flera möjliga sätt att göra en tillbyggnad och samtidigt bibehålla den gamla byggnadens arkitektoniska och kulturhistoriska värden.

 

 

Publicerad 2019-08-22, Uppdaterad 2019-12-12

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Malin Blomberg Hading.