Flygbild_Stortorget.JPG

Stortorget Ystad

Stortorget i Ystad är en viktig mötesplats för både Ystadsbor och besökare. Platsen är också ett riksintresse med nationellt viktiga värden och kvaliteter.

Syftet med planprogrammet är att studera förutsättningarna för att utveckla Stortorgets framtida användning och utformning för att få en attraktiv, tillgänglig och trygg torgmiljö som kan fungera som en mötesplats året om.

Arbetet med ett planprogram inleddes med tidiga dialoger och workshops under hösten 2019. Analysen av Stortorget och platsens särskilda förutsättningar samt de slutsatser som gjorts under dialoger och workshops som genomförts, resulterade i två förslag. Båda dessa förslag redovisades i planprogrammets samrådshandling, maj 2020.

Planförslagen har nu anpassats, dels efter inkomna synpunkter dels efter det kulturmiljöunderlag och den konsekvensbeskrivning av tillbyggnad på Gamla Rådhuset som tagits fram efter samrådet. Det har resulterat i att de två planförslagen har omarbetats till ett nytt planprogram.

Planprogrammet för Stortorget godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden den 17 mars 2021 och av Kommunfullmäktige 20 maj 2021. Samhällsbyggnadsnämnden gav även Stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan som möjliggör en tillbyggnad av Gamla Rådhuset och medger användningen C, centrum för hela byggnaden. Lämpliga varsamhetsbestämmelser för Gamla Rådhuset ska införs i detaljplanen som föreslås tas fram med utökat förfarande.

Publicerad 2022-08-22, Uppdaterad 2023-02-06

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Malin Blomberg Hading.

E-post: malin.blomberghading@ystad.se