Flygbild_Stortorget.JPG

Stortorget Ystad

Stortorget i Ystad är en viktig mötesplats för både Ystadsbor och besökare. Platsen är också ett riksintresse med nationellt viktiga värden och kvaliteter.

Arbetet med planprogrammet inleddes med tidiga dialoger och workshops under hösten 2019.

Syftet med planprogrammet är att studera förutsättningarna för att utveckla Stortorgets framtida användning och utformning för att få en attraktiv, tillgänglig och trygg torgmiljö som kan fungera som en mötesplats året om.

Analysen av Stortorget och platsens särskilda förutsättningar, samt de slutsatser som gjorts under de dialoger och den workshop som genomförts under planprogrammets framtagande, resulterade i två förslag. Båda dessa förslag redovisades i planprogrammets samrådshandling, maj 2020.

Planförslagen har nu anpassats, dels efter inkomna synpunkter dels efter det kulturmiljöunderlag och den konsekvensbeskrivning av tillbyggnad på Gamla Rådhuset som tagits fram efter samrådet. Det har resulterat i att de två planförslagen har omarbetats till ett nytt gemensamt planförslag.

Planprogrammet för Stortorget godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden den 17 mars 2021 och har överlämnats till kommunfullmäktige för godkännande som underlag för fortsatt planering. Samhällsbyggnadsnämnden gav även Stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan som möjliggör en tillbyggnad av Gamla Rådhuset och medger användningen C, centrum för hela byggnaden. Lämpliga varsamhetsbestämmelser för Gamla Rådhuset ska införs i detaljplanen som föreslås tas fram med utökat förfarande.

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2019-08-22, Uppdaterad 2021-03-30

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Malin Blomberg Hading.

E-post: malin.blomberghading@ystad.se

 

Planprogrammet

Här kan du läsa/ladda ner

Samrådsförslaget

Godkännandeförslaget