Slamtomning_(3)_Lotte_Nilsson.JPG

Information om små och enskilda avlopp samt latrintömning

Här hittar du information för dig som är ägare av bostad med små-och enskilda avlopp samt latrintömning.

Inför tömning 

I god tid innan tömning ska fastighetsägaren förse Avfallsenheten med skriftliga och tydliga instruktioner för tömning. Instruktionerna ska även finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.

Fastighetsägaren ska se till att anläggningen är förberedd för tömning. Locket till brunnen/tanken ska vara frilagt och väl synligt. Små- och enskilda anläggningar som kan vara svåra att hitta ska märkas ut tydligt inför tömning.

I vissa fall kan det vara svårt att se till vilken fastighet en anlägg­ning tillhör (om anläggningen t.ex. ligger utanför tomtgränsen). Då ska fastighetsägaren sätta upp en skylt vid tömningsplatsen. På skylten ska fastighetens beteckning tydligt stå skriven.

Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske, och väga högst 15 kg om inget särskilt undantag finns.

Transportväg och uppställningsplats för slambil

Slambilar är stora och tunga. Det är fastighetsägarens uppgift att se till att framkomligheten på vägen fram till platsen där slambilen stannar är god. Vägen ska ha fri sikt och det ska inte finnas utstickande grenar och andra hinder. Vintertid ska vägen röjas från snö och vara halkfri.

Vägen måste tåla den belastning som tunga fordon ger och ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på minst 4,7 meter. Uppställningsplatsen, det vill säga platsen där slambilen stannar, ska vara minst 4 meter bred och 15 meter lång.

Om slambilen behöver vända ska det gå att göra på ett trafiksäkert sätt. Backning ska undvikas och  vändplats ska vara utformad som en vändplan eller en trevägskorsning. Vändplatsen ska ha en radie på minst 9 meter.

Slangdragning 

Slangdragning är ett mycket tungt arbetsmoment. Avståndet mellan slambilen och den anläggning som ska tömmas ska vara så kort som möjligt - max 20 meter, om inte annat överenskommits. Sughöjden, det vill säga höjdskillnaden mellan platsen där hämtningsfordonet stannar och botten på anläggningen, ska vara mindre än 5 meter, om det inte finns särskilda skäl för undantag.

Där slangdragning sker ska vägen vara fri från hinder i form av t.ex. staket, murar, stub­bar och planteringar, röjas från snö och hållas halkfri, i sådan utsträckning att personalen kan gå och flytta slang utan svårighet. Markytan bör inte ha några nivåskillnader. Dragvägen bör ha belysning.

Publicerad 2022-12-07, Uppdaterad 2023-09-20

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se

Vid nybyggnation

Vid nybyggnad är det viktigt att planera rätt. Små- och enskilda avloppsanläggningar ska placeras i så nära anslutning till slambilens uppställningsplats som möjligt. Läs mer vad som gäller i Ystads kommuns föreskrifter för avfallshantering.

Vid nybyggnation ska du i ett tidigt skede kontakta Bygglovsenheten, som handlägger bygglov, och Ystad-Österlenregionens miljöförbund, som handlägger anmälningar och ansökningar gällande små-och enskilda avlopp. 

Vid anslutning till kommunalt avloppsnät

Enskild avloppsanläggning som tas ur bruk ska sluttömmas. Fastighetsägaren ska så snart efter att anslutningen till kommunalt avlopp godkänts beställa sluttömning från kommunens avfallsenhet.

Latrintömning

På grund av hante­ringsmässiga svårig­heter beslutades det att upphöra med latrin­hämtningen i Ystads kommun från och med 30 mars 2013. Lösningar som ersät­ter latrinhämtning är exempelvis enskilt avlopp, mulltoa eller latrinkompost med hemkompostering, eller mobil toalett.

Läs mer i bifogad fil