pipes-493086_1280.jpg

Fettavskiljare

Fett i avloppsledningar orsakar stora problem

Fett som släpps ut i avloppet orsakar stora problem i kommunens avloppsledningar. När temperaturen sjunker stelnar fett och vegetabilisk olja och fastnar i avloppsledningarna. Detta minskar kapaciteten och kan orsaka stopp med översvämningar till följd. 

Vem måste ha fettavskiljare?

Kommunen ansvarar för att vatten distribueras till anslutna abonnenter och tar hand om abonnenternas spillvatten. Som fastighetsägare ansvarar du för att det inte släpps ut för mycket fett i avloppet. Om du i din fastighet har en livsmedelsverksamhet, till exempel en restaurang eller ett storkök, som genererar spillvatten innehållande fett behöver du därför ha en godkänd fettavskiljare installerad.

En fettavskiljare samlar upp fettet i en särskild behållare. Som fastighetsägare ansvarar du också för att se till att fettavskiljaren kontrolleras, underhålls och töms enligt gällande regler.

Som verksamhetsutövare behöver du ha dialog med din hyresvärd så denne säkrar att det finns fettavskiljare, så att du kan hantera den på korrekt vis och till exempel vet hur du anmäler om den är full.

Hur mycket fett får släppas ut i avloppet?

I det vatten som spolas ut i avloppssystemet får halten avskiljbart fett inte överstiga 50 mg/liter. Det innebär i praktiken att alla lokaler där livsmedel hanteras, som i restauranger, caféer och kiosker, behöver ha en fettavskiljare.  

Meddela kommunen om du har fettavskiljare eller inte

Kommunen utreder just nu problemet med för mycket fett i avloppsledningarna och inventerar vilka som har, respektive inte har fettavskiljare. Därför vill vi be dig som är fastighetsägare och/eller har en livsmedelsverksamhet som genererar fetthaltigt spillvatten att meddela oss om du har fettavskiljare eller inte, vem som tömmer den och hur ofta den töms.

Tack för att du fyller i frågorna senast den 26 mars 2023.

Om fettavskiljare saknas eller funktionen inte uppfyller utsläppskrav

Om inte fettavskiljare finns enligt uppsatta regler, eller att funktionen inte uppfyller utsläppskraven kan rättsliga åtgärder följa. Dessa kan omfatta sanktionsavgifter till fastighetsägaren eller i förlängningen att vattnet behöver stängas av. Brister i att hantera livsmedelsverksamhet kan medföra restriktioner i verksamhetstillstånd.

Installation av fettavskiljare

En fettavskiljare måste vara utformad, dimensionerad och placerad enligt Ystads kommuns avfallsföreskrifter. Den ska vara placerad så att den är lätt att komma åt vid tömning och får inte vara placerad i utrymmen där livsmedelshantering förekommer.

Om du ska installera en ny fettavskiljare måste du först göra en anmälan enligt plan- och bygglagen. Anmälan för installation görs lättast i vår e-tjänst på bygglovsenhetens hemsida eller med denna blankett.  Tänk på att du först måste få ett startbesked innan du kan koppla in avskiljaren och ett slutbesked innan du kan börja använda den.

Mer information hittar du här.

Tömning av fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare ska ske minst en gång per månad, därutöver vid behov. Kommunen förbereder för att avtal ska tecknas med företag som är godkända för att tömma fettavskiljare på korrekt sätt. Tills dess att kommunens kan hänvisa till specifika tömningsföretag behöver verksamheten i dialog med fastighetsägaren kontakta valfritt privat företag som kan erbjuda tömning av fettavskiljare och hämtning av spillfett.

Spillfettsinsamling

Om verksamheten hanterar stora mängder spillfett, till exempel frityrolja, ska detta samlas in separat. Det finns entreprenörer som samlar in kärl med spillfett. Flaskor med spillfett kan också lämnas in på återvinningscentralen.

 

 

Publicerad 2023-03-06

Meddela om du har fettavskiljare eller inte

Är du fastighetsägare och/eller har en livsmedelsverksamhet som genererar fetthaltigt spillvatten? Fyll i nedan formulär om du har fettavskiljare eller inte, vem som tömmer den och hur ofta den töms.

Tack för att du fyller i frågorna senast den 26 mars 2023.

Tekniska avdelningens kundservice

Har du frågor om befintlig fettavskiljare, tömning och avloppsledningar kontakta gärna vår kundservice:

Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)

E-post: tekniska@ystad.se

Bygglovsavdelningen

Har du frågor om hur du anmäler installation av en fettavskiljare kontakta gärna bygglovsavdelningen:

Telefon: 0411-57 72 30 
(måndag - torsdag: 10-12 och 13-15. Fredag: 10-12)
E-post: bygglov@ystad.se