Tömning av enskilda avlopp

Fastighetsinnehavare ansvarar för slamanläggningens skötsel, säkerhet och underhåll. Det är också fastighetsinnehavarens plikt att förbereda anläggningen innan renhållningsarbetaren kommer. Brunnslock ska vara frilagda innan tömning.


Tydlighet

I vissa fall kan det vara svårt att se till vilken fastighet en slamanläggning hör (om anläggningen t.ex. ligger utanför tomtgränserna). Då måste fastighetsinnehavaren sätta upp en skylt vid tömningsplatsen. På skylten ska fastighetens beteckning tydligt stå skriven.

Transportväg

Fordon som kör slam är stora och tunga. Det är fastighetsägarens uppgift att se till att framkomligheten är bra. Vägen ska vara röjd från snö, is och växtlighet. Fordonet får inte blockera vägen eller äventyra trafiksäkerheten. Ett slamsugningsfordon kräver 4,5 m fri höjd, 4 m bredd och 15 m längd. Vägen måste tåla den belastning som tunga fordon ger. Uppställningsplatsen ska inte vara skymd av t.ex. ett backkrön eller en kurva. Vändmöjligheter måste finnas.

Slamtömning Bild Lotte Nilsson Ystads kommun

Slangdragning

Avståndet mellan tömningsfordonet och den anläggning som ska slamsugas ska vara så kort som möjligt, max 20 meter, om inte annat överenskommits. Sughöjden får inte överstiga sex meter.

Slangdragning är ett mycket tungt arbetsmoment. Där slangdragning sker ska vägen vara fri från hinder i form av t.ex. staket, murar, stubbar, planteringar och annan växtlighet.

Markytan bör inte ha några nivåskillnader.

Slamtömning Bild Lotte Nilsson Ystads kommun

När sker tömningen?

Tömning av slamavskiljare, trekammarbrunnar, septiktankar och slutna tankar utförs obligatoriskt en gång per år. Ett meddelande om tidpunkten skickas ut i förväg. Tömning av köksbrunn utförs i samband med tömning av enskilt avlopp.

Anmäl utebliven tömning

Skulle en tömning utebli kontaktar du Avfallsenheten på telefon 0411-57 71 00.

Jordbruksfastigheter kan sköta tömningen själv

Jordbruksfastigheter med slamavskiljare kan efter särskild prövning få tillstånd till egen tömning. Detta tillstånd ges under förutsättning att slammet kan omhändertas inom fastigheten på ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt. Tillstånd för detta söks hos Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Tömning mer sällan

Ystad-Österlenregionens miljöförbund kan tillåta att tömning av slamavskiljare endast ska ske vartannat år om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs.

 

Publicerad 2013-12-17, Uppdaterad 2020-01-07

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00 (vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Renhållningschef
Catarina Göransson
Telefon: 0411-57 72 48
E-post: catarina.goransson@ystad.se

Miljöstrateg
Emma Nilsson
Telefon: 0411-57 70 86
E-post: emma.e.nilsson@ystad.se

Kommunikatör
Elin Jöryd 
Telefon: 0411-57 70 23
E-post: elin.joryd@ystad.se

Akut tömning

Om en brunn måste tömmas akut och inte kan vänta till nästkommande tisdag eller torsdag, eller måste tömmas efter normal arbetstid, gäller särskild taxa. 

För att beställa akut tömning under kontorstid:

Ring avfallsenhetens kundtjänst, telefon 0411-57 71 00.

För att beställa akut tömning efter kontorstid:

Ring SOS-alarm, telefon 040-676 90 70.

Innan tömning av ditt enskilda avlopp

Vid tömning skall locket till brunnen/tanken vara frilagd och väl synlig

Körbar väg fram till närheten av brunen ska finnas.

Transportvägar ska hållas framkomliga för kommunens fordon för att tömning ska kunna utföras. Detta innebär att vägen ska tåla den belastning som tunga fordon ger, hindrande vegetation ska tas bort och vägen ska hållas snöröjd och halkfri.

Vid nybyggnad

Vid nybyggnad är det viktigt att planera rätt. Brunnen eller tanken som ska slamsugas bör placeras så nära anslutning till tömningsfordonets uppställningsplats som möjligt.

Läs mer vad som gäller i Ystads kommuns Renhållningsordning samt kontakta Ystad-Österlenregionens miljöförbund